Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Vroegsignalering van problematische schulden.
  • Vergroten van financiële zelfredzaamheid.
  • Werken moet lonen.
  • Zichtbaar maken van ondersteuning in het maatschappelijk middenveld en van (bewoners)initiatieven.
Toelichting
  • Hoe eerder schulden in beeld komen, hoe eenvoudiger ze zijn aan te pakken. Ook beperkt vroegsignalering maatschappelijke kosten en ongewenste gevolgen van schulden.
  • Door in te zetten op het vergroten van financiële zelfredzaamheid zijn problematische schulden te voorkomen en is langdurige ondersteuning door de gemeente niet nodig. Daar waar financiële zelfredzaamheid niet mogelijk is, wordt langdurig passende ondersteuning geboden. Dit kan ondersteuning door een vrijwilliger (maatje) zijn of professionele ondersteuning (bijvoorbeeld budgetbeheer basis).
  • Het verschil tussen inkomen uit werk en de bijstand is nu soms zo klein dat het mensen niet voldoende aanzet tot het zoeken en accepteren van werk. Het is belangrijk dat het loont om vanuit een uitkering uit te stromen naar werk. Daarom wil de gemeente binnen de bijzondere bijstand via maatwerk een regeling opzetten met een toeslag om de armoedeval op te vangen bij uitstroom naar werk.
  • Initiatieven voor ondersteuning in de vorm van diensten en goederen hebben een grote meerwaarde voor mensen met een kleine beurs. De gemeente bundelt deze initiatieven en maakt ze zichtbaar en toegankelijk voor wie daaraan behoefte heeft.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

BBV

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

17,55 % (realisatie 2012)

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/

Toelichting indicatoren

Alle gemeenten zijn verplicht 39 beleidsindicatoren op te nemen in hun begroting. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.