Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

26.727

25.083

23.224

22.949

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-434

-434

-438

-438

22.511

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-876

-1.767

-1.887

209

218

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

1.750

4.596

4.375

4.688

4.781

Totaal bijgestelde begroting

27.167

27.479

25.275

27.408

27.511

Bijstellingen Product Afvalinzameling

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

1.000

0

0

0

0

Lagere directe kosten afvalinzameling

0

1.255

1.255

1.255

1.255

Hogere lease-opbrengsten

500

0

0

0

0

Lagere lasten 2016

1.454

0

0

0

0

Mutatie opbrengsten afvalstoffenheffing vanaf 2017

0

-2.977

-3.269

-3.269

-3.269

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

100

100

100

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Lease

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Overheveling naar product Van Werk naar Werk

20

20

20

20

20

Generieke overhead

0

5.090

5.282

5.224

5.263

Aanpassing omslagrente

0

542

549

553

558

Bijstelling apparaatslasten

1

55

-20

73

72

Bijdrage Parkeren aan het Fietspunt

532

532

532

532

532

Bestedingsanalyse inkoop

-532

0

0

0

0

Budgetoverheveling taakstelling

-1.495

-141

-345

0

0

Schulddienstverlening ambtenaren

13

13

13

13

13

Citylab010

200

100

100

100

100

Lage lonen

59

109

160

89

139

Overig

-2

-2

-1

-2

-1

Totaal

1.750

4596

4375

4688

4781