Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

In 2015 en 2016 is extra ingezet op verbetering van het schoonbeeld. Dit is gebeurd in het kader van het zwerfvuiloffensief. Dit offensief rust op drie pijlers: participatie en beloning, preventie, en educatie en strenger straffen. Het gedachtengoed van het zwerfvuiloffensief loopt door in 2017 en verdere jaren.

In 2017 is de basis op orde. Het schoonniveau van de stad blijft gemiddeld op het afgesproken niveau: 4 of hoger (op schaal 1-5). Het gemiddelde schoonniveau is opgebouwd uit vijf componenten (zwerfvuil, uitwerpselen, graffiti, papierkorven en onkruid op straat). Een goede score op de vijf afzonderlijke componenten is ook van belang.

Om het schoonbeeld verder te verhogen is het van belang de activiteiten vanuit de keten ‘beheer van de stad’ te benaderen. Binnen deze keten gaat het om de volgende activiteiten:

  • inzameling
  • reiniging
  • toezicht en handhaving

In diverse wijken vragen verstoringen meer aandacht. Het gaat onder meer om de plaatsing van vuilnis naast containers en zwerfvuil.
Recent is de nota Rotterdam schone stad opgesteld. Deze nota beschrijft de aanpak in 2017 en verdere jaren, met als drie pijlers:

  • gerichte extra inzet om de belangrijkste verstoringen van het schoonbeeld significant terug te dringen;
  • doorontwikkeling van vakmanschap en professionaliteit voor een schone stad door planmatig en informatiegestuurd werken. Van belang is het langer vasthouden van het schoonniveau na een reinigingsbeurt;
  • intensivering van de samenwerking en gebiedsgerichte inzet tussen alle bij het schoonproduct betrokken actoren: gebiedsbeheer, reiniging, inzameling, en toezicht en handhaving. Buurten en locaties die structureel achterblijven bij het gewenste schoonniveau krijgen extra aandacht.

De gemeente houdt de stad zo effectief en efficiënt mogelijk schoon. Er is recent een nieuwe methodiek van reinigen ingevoerd: het Zichtbaar Anders Reinigen. Hierbij voert de gemeente de activiteiten meer dan voorheen machinaal en in één werkgang uit.

Indicatoren:

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegedoelstelling

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

>4

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,4

4,4

nvt

Overig

MSB-meldingen tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96,6%

95%

nvt

Toelichting indicatoren

Collegedoelstelling:
De Rotterdamse buurten zijn schoon: het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt per jaar, een 4 of hoger (op schaal 1-5).

Overig:
MSB-meldingen: afgesproken is dat de gemeente 95% van de meldingen ‘schoon’ uit het meldingensysteem buitenruimte (MSB) binnen drie werkdagen afhandelt.