Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Verbeteren technische kwaliteit wegen
  • Borgen wijkveiligheid door goed functionerende verlichting;
  • Groot onderhoud Willemsbrug;
  • Renovatie Maastunnel;
  • Gedeeltelijke vervanging kademuren Voorhaven en Nassaukade.
Wegen

In Rotterdam is vastgesteld dat de kwaliteit van de wegen en fietspaden minimaal 85% voldoende of matig is, gemeten naar de landelijke richtlijnen van CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). 76% van het huidige wegennet heeft een voldoende of matige kwaliteit (peildatum eind 2014). In de Nota onderhoud kapitaalgoederen is aangegeven wat nodig is om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op orde te houden. Met de structurele verhoging van het budget vanaf 2016 met € 4,7 mln investeert de gemeente in de kwaliteit van de wegen, zodat ze vanaf 2020 voldoen aan de Rotterdamse kwaliteitsnorm van 85% voldoende of matig.

De inspectie van het volledige wegenareaal gebeurt volgens de landelijke richtlijnen van het CROW. Deze wegenschouw vindt opnieuw plaats in eind 2016. Op basis van de inspectiegegevens stelt de gemeente de onderhoudsprogramma’s op. Met assetmanagement bepaalt de gemeente op basis van normen en risico’s prioriteiten en besluit objectief welke onderhoudsmaatregelen waar nodig zijn. De prioriteiten in deze afweging zijn beschikbaarheid, veiligheid, economie, wet- en regelgeving.

Openbare Verlichting

Bij openbare verlichting staan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en innovatie voorop. De gemeente past in Rotterdam de modernste bewezen verlichtingstechnieken toe, zo plaatst de gemeente uitsluitend ledverlichting bij de vervanging van armaturen.
Ook experimenteert de gemeente met nieuwe technologie als telemanagement (het op afstand controleren en bedienen van de openbare verlichting) en dynamisch dimmen. In 2017 is er een onderzoek naar de beleving hiervan in Project Bredenoord, samen met marktpartijen en burgers.
Rotterdam streeft er naar dat dagelijks gemiddeld 98% van de verlichting brandt. De gemeente verhelpt 80% van de storingen binnen drie werkdagen na melding. Dit draagt bij aan de  wijkveiligheid.

Civiele Kunstwerken

De gemeente onderhoudt ruim 1100 civiele kunstwerken, 28 kilometer kademuren en ruim 19 kilometer glooiing. Voor het verwezenlijken van alle ambities op het gebied van technisch beheer is het huidige budget ontoereikend. De veiligheid en beschikbaarheid van deze objecten komt niet in het geding, maar op sommige plaatsen moet de gemeente inleveren op beeldkwaliteit. Soms is het ook noodzakelijk functionele beperkingen in te stellen voor bruggen of viaducten. De gemeente stelt alles in het werk om bij vervanging van onderdelen van bruggen de uitstraling van de brug te behouden. De gemeente vervangt bruggen als reparatie niet meer mogelijk is of vanuit kostenoverwegingen niet verantwoord is.
Begin 2017 start de gemeente met groot onderhoud aan de Willemsbrug. De Willemsbrug, een van de iconen van Rotterdam, wordt opnieuw geschilderd in de oorspronkelijke rode kleur. Door het gebruik van duurzame verf is de brug de komende tientallen jaren weer bestand tegen weer en wind. Ook krijgt de brug extra verlichting met een nieuw lichtontwerp uitgevoerd in energiezuinige LED verlichting.

Rotterdam beheert 28 km kademuren. Hiervan is 10 km ouder dan 80 jaar, waarvan 4 km zelfs ouder dan 100 jaar. Diverse kademuren zijn daarom geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe. In 2017 start de gedeeltelijke vervanging van de kademuren Voorhaven. Dit geldt ook voor de Nassaukade, in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam.

Maastunnel (complex)

In de zomer van 2017 gaat de Maastunnel dicht voor een grootschalige renovatie en restauratie. De werkzaamheden bestaan uit grootschalig betonherstel en het aanbrengen van een nieuw wegdek in de tunnel. Ook worden tegelwerk en de tunnelverlichting vervangen. Daarnaast worden extra veiligheidsvoorzieningen aangebracht om de ruim 70 jaar oude tunnel aan de huidige tunnelveiligheidswetgeving te laten voldoen. De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond. De bereikbaarheid van Rotterdam tijdens de werkzaamheden wordt geborgd. Tijdens de renovatie blijft er altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier blijft het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar. Na 2019 vinden werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed.

Beeldende kunst en monumenten

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer van standbeelden, monumenten, torens en molens. De gemeente bepaalt de kwaliteit van deze objecten door middel van periodieke technische inspecties en maakt op basis hiervan keuzes gemaakt voor het uit te voeren onderhoud. De gemeente onderhoudt standbeelden en monumenten op basis-veiligheidsniveau.

Basisinformatie

De gemeente is verantwoordelijk voor alle basisregistraties met een ruimtelijke component: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en gedelegeerd bronhouder Basisregistratie Kadaster. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor registratie op basis van de wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De gemeente verzorgt verder een scala aan kernregistraties zoals de kernregistratie Geografie en de kernregistratie Gebouwen, Adressen, Percelen en Wijkindeling (GAPW). De gemeente gebruikt deze gegevens bij het beheer van de buitenruimte en stelt steeds meer gegevens (open data) beschikbaar voor geïnteresseerde Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven.

Soort indicator (collegedoel-stelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

nulmeting

Realisatie 2015

(bestuurs-rapportage) 2016

2017

Naam monitor

Overig

Productniveau  Heel

Mijlpaal

3,5

>3,5

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

4,1

n.v.t.

Overig

MSB-meldingen Heel tijdig afgehandeld (binnen 3 dagen)

Mijlpaal

80%

80% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

85,00%

87,00%

n.v.t.

Overig

CROW wegen % voldoende of matig

Mijlpaal

Doelstelling begin 2020 85%

80%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

76,00%

78,00%

n.v.t.

Overig

Openbare verlichting % brandende verlichting

Mijlpaal

98,00%

>98,0%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98,20%

98,00%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Productniveau Heel

In het collegeprogramma is afgesproken dat het heel-niveau in de buitenruimte een 3,5 is.
Het heel-niveau is een gemiddelde opgebouwd uit de onderdelen bestrating, straatmeubilair en openbaar groen.

MSB Meldingen

Voor het programma Beheer van de stad is afgesproken dat 80% van de meldingen uit het meldingensysteem buitenruimte (MSB) op gebied van het heel maken en herstel van de openbare ruimte binnen drie werkdagen wordt afgehandeld.

CROW wegen (% voldoende of matig)

Het beheer en onderhoud van verhardingen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor wegbeheer. De huidige stand van 76% is eind 2014 gemeten. De meting vindt tweejaarlijks plaats, een externe partij voert dit uit. De volgende meting staat gepland voor eind 2016.

Openbare verlichting (%brandende verlichting)

Voor de prestaties van de openbare verlichting gelden andere normen dan voor de overige kapitaalgoederen; verlichting brandt of het brandt niet. Doel is dat gemiddeld 98% van alle verlichting in Rotterdam moet branden. Metingen vinden twee keer per jaar plaats.
In de Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018' en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt een toelichting op de voor dit product relevante indicatoren gegeven.