Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Speelvisie uitwerken tot een uitvoeringsplan
  • Beheeraanpak groen implementeren
  • Aanpak duikers & beschoeiing
  • Op orde houden van het bomenbestand
  • Ophogen boezemkades
Groen

De kwaliteitsambities van de Rotterdamse hoofdbomenstructuur zijn vastgelegd in de Bomenstructuurvisie Rotterdam. De gemeente onderhoudt 2.204 ha openbaar groen (exclusief bedrijventerreinen). Hiervan onderhoudt de gemeente 38 ha op kwaliteitsniveau optimaal, 1.164 ha op niveau basis, 252 ha op niveau minimaal en 750 ha op kwaliteitsniveau natuurlijk (bij dit niveau zijn de inspanningen mede gericht op het verhogen van de natuurwaarde, zonder extra kosten).
In de in 2016 vastgestelde beheeraanpak groen ligt meer nadruk op ecologisch groen.

Spelen

Rotterdam heeft 6.084 speeltoestellen. Voor het bepalen van de kwaliteit van de speelplaatsen en speeltoestellen is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) van toepassing. Het onderhoud aan speeltoestellen bestaat primair uit een programma van periodiek onderhoud en storingsonderhoud.
In 2016 is de speelvisie vastgesteld. De gemeente werkt de speelvisie in 2017 verder uit in een uitvoeringsplan.

Water

Rotterdam onderhoudt 2.000 duikers en 930 secundaire watergangen volgens de eisen van de waterschappen.
Rotterdam heeft als deltastad te maken met diverse wateropgaven:

  • De waterkwantiteitsopgave: droge voeten houden, ook in tijden met intensievere neerslag, door extra waterberging;
  • De waterkwaliteitsopgave: verbeteren waterkwaliteit van singels en plassen;
  • De waterveiligheidsopgave: bescherming tegen overstroming.

De realisatiestrategie voor de wateropgaven is uitgewerkt in (de herijking van) Waterplan 2 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Dit is door vertaald in de vastgestelde gebiedswaterplannen. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met de waterschappen.

In 2016 is het onderzoek naar de kwaliteit van de duikers afgerond en het aanvalsplan voor vervanging van duikers opgesteld. Ditzelfde geldt voor de beschoeiingen in Rotterdam. Het onderzoek is uitgangspunt voor prioritering binnen de programma’s voor 2017.

Om te voldoen aan de huidige eisen hogen de waterschappen in Rotterdam de komende jaren (tot en met 2020) een groot deel van de boezemkaden op. Het waterschap is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het veiligheidsprofiel van de regionale waterkeringen en is veelal eigenaar van de grond. De gemeente Rotterdam krijgt vergunning om de boezemkaden te gebruiken voor openbare voorzieningen, zoals wegen, fietspaden, riolering en bomen. Om de openbare voorzieningen te kunnen vervangen na ophoging van de boezemkaden is vanaf 2016 structureel geld beschikbaar gesteld.

Binnen de programma’s wordt op verschillende vlakken geïnnoveerd. Zo is in 2016 een pilot gestart met biologisch baggeren, de resultaten zijn in 2017 bekend.  Daarnaast voert de gemeente in 2017 een pilot uit waarbij een duiker zonder hinder voor de omgeving wordt vervangen.

Oudheidkundig onderzoek

In 2007 is met de Wet op de archeologische monumentenzorg het Europese ‘Verdrag van Valletta (Malta)’geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiermee is archeologie een onderdeel geworden van gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Uitgangspunten zijn duurzaam behoud van het bodemarchief (in of ex situ)en het vertellen van het ‘archeologisch verhaal van de stad’ aan uiteenlopende doelgroepen.  
In 2008 is de Beleidsnota Archeologie Rotterdam vastgesteld, voor onder meer formulering en handhaving van het eigen Rotterdamse beleid en voor de verankering en uitoefening van de wettelijk bevoegd gezag taken. Rotterdam beschikt over een Archeologische Waardenkaart en over een in 2009 vastgestelde Archeologieverordening Rotterdam. Een lijst met (beschermde) Archeologische Belangrijke Plaatsen maakt hier deel van uit.

Beheer ondergrond

Door  beschikkingen te verlenen voor kabels en leidingen kan de gemeente het gebruik van de ondergrond te ordenen en zorgen voor de openbare orde en veiligheid. De gemeente stelt daarom eisen aan de gegevens bij het aanvragen van een vergunning of instemming. In de beschikkingen stelt de gemeente voorwaarden bij het uitvoeren van werken in het openbare beheergebied van de gemeente Rotterdam en het erfpachtgebied van het Havenbedrijf Rotterdam. Het herstel van de weg of het groen na de ingraving is geregeld in de Schaderegeling Ingravingen Rotterdam.

Begraafplaatsen en crematorium

De doelstelling van de begraafplaatsen is om voldoende begraafcapaciteit te bieden verspreid over de stad. Voor nu en in de toekomst en voor de diverse culturele en etnische groeperingen in Rotterdam. De plechtigheden vinden plaats in waardige accommodaties met een goede dienstverlening. De begraafplaatsen fungeren tevens als gedenk- en/of wandelpark en zijn aantrekkelijk voor mensen die in alle rust willen gedenken, geïnteresseerd zijn in de rijke biotoop of willen genieten van het groen. Het crematorium Hofwijk is een aantal jaren geleden vernieuwd en voldoet volledig aan de huidige eisen.

Soort indicator (collegedoel-stelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

nulmeting

Realisatie 2015

(bestuurs-rapportage) 2016

2017

Naam monitor

Overig

Productniveau  Heel

Mijlpaal

3,5

>3,5

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

4,1

n.v.t.

Overig

MSB-meldingen Heel tijdig afgehandeld (binnen 3 dagen)

Mijlpaal

80%

80% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

85,00%

87,00%

n.v.t.

Overig

CROW wegen % voldoende of matig

Mijlpaal

Doelstelling begin 2020 85%

80%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

76,00%

78,00%

n.v.t.

Overig

Openbare verlichting % brandende verlichting

Mijlpaal

98,00%

>98,0%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98,20%

98,00%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Productniveau Heel

In het collegeprogramma is afgesproken dat het heel-niveau in de buitenruimte een 3,5 is.
Het heel-niveau is een gemiddelde opgebouwd uit de onderdelen bestrating, straatmeubilair en openbaar groen.

MSB Meldingen

Voor het programma Beheer van de stad is afgesproken dat 80% van de meldingen uit het meldingensysteem buitenruimte (MSB) op gebied van het heel maken en herstel van de openbare ruimte binnen drie werkdagen wordt afgehandeld.

In de Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018' en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt een toelichting op de voor dit product relevante indicatoren gegeven.