Ontwikkelingen

Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van omgevingsrecht
  • Omgevingswet : de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorziet in een vereenvoudiging van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De uitvoeringsbesluiten vormen hierop een vervolg. De invoering van de Omgevingswet is voorzien in 2019. Deze wet leidt tot meer algemene regelgeving en een andere houding bij beoordeling van bouwinitiatieven: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Het college zal een kwaliteitsverordening laten opstellen en aan de raad voorleggen.
  • Private kwaliteitsborging in de bouw: de minister van Wonen en Rijksdienst heeft een wet in voorbereiding voor een nieuw stelsel in de bouw dat is gericht op private kwaliteitsborging. De wet maakt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de oplevering van een bouwwerk conform het Bouwbesluit. De gemeente beoordeelt het gekozen instrument van kwaliteitsborging in relatie tot een risicoklasse. Invoering is op zijn vroegst in 2018 voorzien. De gemeente doet mee met het landelijk experiment Private kwaliteitsborging grondgebonden woningen, en aan de pilot Architect aan zet. Bij deze laatste pilot voeren architecten de bouwtechnische toetsing uit bij bouwprojecten met een laag risico.
  • Omgevingsveiligheid: ongelukken als met de hijskraan in Alphen aan den Rijn leiden tot onderzoek of de gemeente voldoende expertise in huis heeft voor een evenwichtige beoordeling van de omgevingsveiligheid bij dergelijke grote operaties, en of aanscherping van de toetsingscriteria nodig is.
  • Veranderingen in wonen en zorg: mensen blijven langer thuis wonen. Dit heeft tot gevolg dat aanpassingen aan woningen plaatsvinden, en dat daarvoor goede afstemming met betrokken instanties nodig is. Brandveiligheid voor kwetsbare bewoners is hierbij een aandachtspunt. Een multidisciplinaire afstemming leidt tot snelle en efficiënte afhandelding van aangevraagde woningaanpassingen. De gemeente intensiveert de voorlichting over brandveiligheid.
  • Het College zal een nieuw handhavingsplan Omgevingsrecht 2017 – 2021 aan de raad voorleggen.
Uitvoeren toezicht en handhaving ingevolge de Monumentenwet
  • De Rotterdamse Erfgoedagenda zal eind 2016 door de raad zijn besproken en daarna worden vastgesteld.
Uitvoeren van een programmatische aanpak van de particuliere woningvoorraad
  • Het programma Steigers op Zuid heeft als einddoel eigenaren van 3.000 woningen te stimuleren hun woning te verbeteren.
  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door de aanpak huisjemelkers en ontmanteling hennepkwekerijen.
  • Eigenaren van panden met funderingsproblemen wordt gestimuleerd dit aan te pakken.