Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trek aan, er is een grote toename van bouwinitiatieven. Verwacht wordt dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 47.000 inwoners toeneemt tot 676.000. Zij moeten daar kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en zich kunnen vermaken. De veranderende leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau van de bevolking stellen andere eisen aan de woningvoorraad en buitenruimte.

Omgevingswet

Per 1 juli 2019 (de invoeringsdatum is door het Rijk opnieuw uitgesteld) treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.