Ontwikkelingen

Omgevingswet

Het Rijk werkt aan een nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting medio 2019 zal ingaan. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.
Het Rijk heeft ingezet op modernisering van het milieubeleid. Centraal staat hier het werken in coalities aan gezonde en slimme steden. Om te bereiken dat nieuw beleid voldoende aansluit bij de behoeften vanuit Rotterdam, zijn twee pilots aangedragen.

Minder Rijksmiddelen

De Rijksregelingen op grond waarvan de gemeenten subsidie ontvingen zijn de afgelopen jaren flink afgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de ISV-regelingen, de subsidie voor bodemsaneringen en het geld voor luchtkwaliteitmaatregelen. Rotterdam is in gesprek met het Rijk voor een vervolgtraject voor de verschillende milieudossiers.

Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) is eind 2016 beëindigd, maar in het kader van het landelijke Actieplan Luchtkwaliteit heeft de gemeente in 2016 een extra Rijksbijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt ingezet voor de sloop-en stimuleringsregeling en voor het plaatsen van E-laadpalen.

Loodverontreiniging in bodem

In het RIVM-rapport ‘Diffuse verontreiniging in de bodem’ uit 2016 wordt aangegeven dat het belangrijk is dat het bodembeheer zich richten op vermindering van de blootstelling aan lood. Het Ministerie van Infrastructuur en milieu zag hierin géén aanleiding om de landelijke normen aan te scherpen, maar stelt dat gemeenten met de invoering van de Omgevingswet een belangrijkere rol krijgen bij het vaststellen van de toelaatbare loodgehalten in bodem.
De gemeente zet in op verbetering van de kwaliteit van de bodem en met name reductie van gezondheidsrisico’s.