Prioriteiten en indicatoren

Bestuurlijke opdracht

De opdracht is uitvoering van het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde programma Duurzaam 2015-2018, Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Door voor en met Rotterdammers te investeren in duurzaamheid, werkt de gemeente aan een gezonder Rotterdam voor iedereen. Dat gebeurt zodanig dat Rotterdam in 2030 hét inspirerende voorbeeld is voor andere deltasteden in de wereld die de duurzaamheidstransitie doormaken. Hierbij staan drie, elkaar deels overlappende, ambities voor 2030 centraal:
1. groene, gezonde en toekomstbestendige stad;
2. schonere energie tegen lagere kosten;
3. sterke en innovatieve economie.

Deze opdracht is in 2016 naar aanleiding van de VN Klimaatconferentie in Parijs geïntensiveerd

Prioriteiten

De prioriteiten van Duurzaam zijn vastgelegd in het Programma Duurzaam 2015-2018 en de PLUS Programma Duurzaam:

  • Verbetering van de luchtkwaliteit
  • Ondersteuning van duurzame initiatieven van Rotterdammers
  • Vergroening
  • Droge voeten en veerkracht
  • Energiebesparing
  • Duurzame energieopwekking
  • Sterke en innovatieve economie
  • Goede voorbeeld (als gemeente)
Nieuwe beleidsinitiatieven

De uitwerking van de Resilience-strategie en het opstellen van een Roadmap voor de circulaire economie leidt naar verwachting in 2017 tot nieuwe beleidsinitiatieven.

Lopende beleidsinitiatieven

Het merendeel van de activiteiten van het programma Duurzaam is voortzetting van beleid.

Indicatoren

Om te kunnen vaststellen of het programma Duurzaam het gewenste effect heeft, wordt gewerkt met een set aan effectindicatoren. Deze indicatoren worden gemonitord naast de collegetarget ‘meer duurzaam vervoer’:

Kernindicatoren programma Duurzaam

Targets 2018

Huidige situatie

1. Reductie elementair koolstof door lokaal verkeer ten opzichte van bijdrage in 2014

-40% van uitstoot elementair koolstof door lokaal verkeer ten opzichte van 2014

In 2014 bedroeg de bijdrage van lokaal verkeer 0,75 µg/m3
op een  totaal van 1,5 µg- roet/m3. Per 2016 is het hele pakket aan maatregelen van kracht. In het najaar van 2016 beschikken wij over de eerste resultaten, over de voortgang wordt daarnajaarlijks gerapporteerd.

2. Verbetering energieprestatie woningen in aantal ’labelstappen’

10.000 woningen energiezuiniger met ten minste 2 ‘labelstappen’ leidend tot ‘groen’ energielabel (A,B, C).

6.794 (augustus 2016)

3. Aantal megawatts opgesteld vermogen windenergie

300 MW in 2020 in haven + 48 MW in de stad

Ca. 206 MW (december 2015)

4. Aantal daken met zonnepanelen

10.000 daken met zonnepanelen, waarvan
- 4.500 bij huishoudens,
- 1.500 via corporaties en
- 4.000 woningequivalenten via maatschappelijk vastgoed

3781 (december 2015)

5. Omvang duurzame investeringen

€ 400 mln aan duurzame investeringen gerealiseerd

In het najaar van 2016 beschikken wij over de eerste resultaten.

Toelichting

Jaarlijks stelt de gemeente een Rotterdamse Duurzaamheidsmonitor op om vast te stellen in hoeverre de realisatie van de doelen aansluit bij de ambities. De monitor bevat een set prestatie- en effectindicatoren, verdeeld naar de thema’s van het programma. De bovenstaande tabel bevat een selectie van deze indicatoren. Hoewel in het huidige collegeprogramma voor duurzame investeringen geen target is geformuleerd, is het streven net als in de vorige periode om in totaal, gemeente, industrie en derden, in Rotterdam en regio in totaal € 400 mln aan investeringen met betrekking tot het verduurzamen van stad en industrie te realiseren.