Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
Samenvatting

Binnen het product Ruimte en Wonen wordt gewerkt aan de toekomst van Rotterdam door beleidsontwikkeling, programmasturing en uitvoering voor de bovenstaande speerpunten in de disciplines Stedenbouw, Wonen, Buitenruimte, Planologie en Bestemmingsplannen. Dit gebeurt op drie schaalniveaus:

 • Gebiedsontwikkeling;
 • Stad;
 • Regionale ontwikkeling.

Het product Ruimte en Wonen voert de onderstaande activiteiten uit/levert onder andere de producten:

 • Opstellen van gebiedsvisies en ontwikkelplannen voor gebieden, bijvoorbeeld M4H (Merwe-Vierhavens) en NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid);
 • Inrichtingsplannen buitenruimte;
 • Bestemmingsplannen;
 • Stedenbouwkundige randvoorwaarden en bouwplanbegeleiding voor bouwprojecten;
 • Ontwikkelen van beleid en coördineren van de uitvoering van de stedelijke programma’s binnen de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke Ordening en buitenruimte-inrichting;
 • Ontwikkelen van regionale plannen en organiseren van regionale samenwerking;
 • Formuleren van inzet in overleggen met hogere overheden;
 • Ontwikkelen van een integrale kijk op de lange termijn toekomst van de stad.
Collegedoelstelling

In het Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 heeft het college onder andere de volgende collegetarget geformuleerd:

 • Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum
  In een ring van negen wijken rond het centrum zetten we in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Dit doen we door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. We werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.

De realisatie van deze target wordt gevolgd met de volgende prestatie-indicator:

 • In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2017 van 9,4 % naar 10,4 %.
Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegetarget

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.
In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 9,4% naar 10,4%.

Mijlpaal

9,6% per 1/1/2015

9,9% per 1/1/2016

10,2% per 1/1/2017

10,4% per 1/7/2017

Realisatie (incl. peildatum)

9,4% per 1/1/2014
9,5% per 1/1/2015

In derde kwartaal 2016 bekend

nvt

nvt

Toelichting indicatoren

Een kansrijk gezin is als volgt gedefinieerd:

 • Een huishouden (inclusief eenoudergezinnen) met ten minste één thuiswonend kind onder de 18 jaar;
 • Geen van de ouders ontvang een bijstandsuitkering;
 • Indien een ouder als niet-werkend werkzoekende is ingeschreven bij het UWV, heeft deze ten minste een afgeronde HBO-opleiding;
 • Het huishouden woont in een huurwoning of koopwoning, met WOZ-waarde vanaf € 160.000.

Het aantrekkelijker maken van wijken voor deze specifieke doelgroep draagt bij aan het imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad voor alle doelgroepen. In een ring van wijken rondom het centrum zit door diverse kleinschalige initiatieven al energie en wonen al kansrijke gezinnen. We weten ook dat meer kansrijke gezinnen interesse hebben om in deze wijken te wonen. De positieve ontwikkeling en daarmee de aantrekkingskracht op de beoogde doelgroep worden echter nog geremd door onder andere een te eenzijdige woningvoorraad en een stenige buitenruimte. Vanuit het Programma Kansrijke Wijken wordt hierin geïnvesteerd. Met de woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt en kleinschalige initiatieven in de wijken worden gefaciliteerd. Droomstraat-bewoners krijgen een maand lang de mogelijkheid om hun straat tijdelijk anders in te richten. De Droomstraten worden door Citylab 010 gefaciliteerd.

Wonen

Woonvisie
Op 30 november 2016 vindt het referendum plaats over de Woonvisie 2030. Uitvoering van de visie is onderhevig aan de uitkomst van het referendum. In 2017 maakt de gemeente afspraken met woningcorporaties over hun bijdragen aan de woonvisie. Daarnaast vindt een nadere, gebiedsgerichte uitwerking plaats van de gewenste differentiatie, omvang en kwaliteit van de woningvoorraad. Dit leidt onder meer tot kwaliteitsbeleid en vormt input voor gesprekken over (nieuwe) planontwikkelingen.

Programma Kansrijke Wijken
In een ring van negen wijken rond het centrum zetten we in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Dit doen we door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. We werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.

Onderkant van de Woningmarkt
In de (goedkopere) woningvoorraad spelen verschillende maatschappelijke kwesties. Daaronder zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van betaalbare woningen, langer thuis wonen voor ouderen, huisvesting van statushouders, woonoverlast en de Rotterdamwet. Naast uitvoering van en advies op het voorgaande, vindt in 2017 evaluatie plaats van toepassing van de Rotterdamwet.

Stedenbouw & Planologie

De Kaart van de Stad biedt een aangescherpt perspectief op de ruimtelijk- economische ontwikkelingen van de stad voor de middellange termijn. In 2016 hebben we een eerste versie van de kaart gepresenteerd en zijn we gestart met de dialoog met allerlei partijen in de stad. Daarbij hebben we ons gericht op een beperkt aantal uitwerkingsopgaven, onder andere voor de stadsstraten en het onderwijs in de stad. Deze uitwerkingsopgaven en nieuwe inzichten landen in 2017 in de tweede versie van de kaart van de stad die de titel Next City zal dragen.

Buitenruimte

Vergroening
In 2016 zijn de eerste resultaten van de vergroeningsaanpak in deze collegeperiode zichtbaar geworden, onder andere door het toevoegen van meer Kleur & Fleur in wijken en op een aantal belangrijke invalswegen en het faciliteren van een aantal bewonersinitiatieven in de geselecteerde wijken. In 2017 worden de inrichtingsplannen voor het Drents Plantsoen en het Kerkplein in het Oude Noorden uitgevoerd. Daarnaast wordt de aanpak van Kleur & Fleur en bewonersinitiatieven voorgezet.

Rivieroevers
In 2016 is de eerste editie van het programma Rivieroevers vastgesteld. Doel van dit programma is het levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker maken van de rivieroevers langs de Maas, Rotte en Schie. De komende jaren zal het programma verder worden uitgewerkt en uitgebouwd. Begin 2017 wordt een nieuwe versie gepresenteerd. Daarnaast zijn er ook concrete projecten in voorbereiding en in uitvoering. Oplevering is gepland voor o.a. de natuurvriendelijke oever in de Nassauhaven, de aanlegsteiger bij Landgoed de Tempel, het vergroenen van de Maasboulevard en de omgeving van Tropicana en het verbinden van het Grotekerkplein met de oever van de Rotte. Qua voorbereiding wordt gewerkt aan een getijdenpark ter hoogte van De Esch/Van Brienenoordbrug, herinrichting van de Maashaven, herinrichting van de Crooswijksebocht en verbetering van het Rottefietspad.

Bestemmingsplannen

Omgevingswet
Per 1 juli 2019 (de invoeringsdatum is door het Rijk opnieuw uitgesteld) treedt de Omgevingswet in werking. Met een aantal pilotprojecten wordt sinds 2016 onderzocht welke veranderingen in de huidige werkwijzen noodzakelijk zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee bereidt de gemeente zich vroegtijdig en gedegen voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Actualisatie bestemmingsplannen
Het actualiseren van de Rotterdamse bestemmingsplannen blijft ook in de aanloop naar de nieuwe regelgeving van belang en gaat onverminderd door. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen dienen als basis voor de transitie naar het Rotterdamse Omgevingsplan