Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Markten

Totaal baten

3.019

2.206

2.221

1.869

1.869

1.869

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

3.018

2.206

2.221

1.869

1.869

1.869

Totaal lasten

3.100

3.092

2.997

2.982

2.985

2.984

Apparaatslasten

1.188

992

1.007

1.006

1.006

1.006

Inhuur

6

8

4

4

3

3

Overige apparaatslasten

38

46

51

51

52

52

Personeel

1.144

939

952

952

952

952

Interne Lasten

1.459

1.407

1.310

1.295

1.298

1.297

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

343

344

247

233

235

234

Overige doorbelastingen

1.117

1.063

1.063

1.063

1.063

1.063

Programmalasten

452

693

681

681

681

681

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

168

177

177

177

177

177

Overige programmalasten

284

516

503

503

503

503

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-81

-887

-776

-1.113

-1.116

-1.115

Resultaat

-81

-887

-776

-1.113

-1.116

-1.115

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten bestaan voornamelijk uit kosten voor toezicht, exploitatie en onderhoud marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van reinigingskosten marktterreinen, overhead en overige kosten vanuit andere producten.

Reserves

Er zijn geen geraamde toevoegingen of onttrekkingen ten laste of ten gunste van dit product.

Toelichting meerjarig verloop

De totale baten dalen meerjarig door invoering van de Maatregel persoonlijke plaatsbezetting markten. De betreffende maatregel leidt ertoe dat de inkomsten van dagplaatsen (marktlui die op dag basis een kraam huren) op termijn volledig zullen verdwijnen. De totale lasten laten vanaf 2017 een kleine daling zien door de gewijzigde doorbelasting van de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.