Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Onderwijsbeleid

Totaal baten

62.566

60.295

57.439

39.108

39.061

39.061

Bijdragen rijk en mede-overheden

62.588

60.275

57.419

39.088

39.041

39.041

Opbrengsten derden

-22

20

20

20

20

20

Totaal lasten

123.828

122.361

122.825

102.809

102.072

102.493

Apparaatslasten

14.474

12.472

12.304

11.817

11.814

11.789

Inhuur

265

47

60

60

60

60

Overige apparaatslasten

505

513

506

500

500

500

Personeel

13.704

11.912

11.738

11.257

11.254

11.229

Interne Lasten

16.432

17.039

16.536

16.034

16.082

16.056

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.161

6.779

6.287

5.785

5.833

5.807

Overige doorbelastingen

9.271

10.260

10.249

10.249

10.249

10.249

Programmalasten

92.922

92.851

93.984

74.958

74.176

74.648

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.685

6.805

6.392

6.290

6.269

6.289

Kapitaallasten

126

122

116

112

0

0

Overige programmalasten

1.833

1.758

1.816

1.966

1.991

1.991

Sociale uitkeringen

7.752

6.535

6.694

6.694

6.694

6.694

Subsidies en inkomensoverdrachten

76.526

77.630

78.967

59.896

59.222

59.674

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-61.262

-62.067

-65.386

-63.701

-63.011

-63.433

Onttrekking aan reserves

717

711

737

274

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

461

437

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

567

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

150

250

300

274

0

0

Toevoeging aan reserves

1.200

1.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

1.500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

1.000

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

753

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

38

14

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

72

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

339

0

0

0

0

0

Resultaat

-60.993

-62.842

-64.649

-63.427

-63.011

-63.433

Toelichting op de tabel

 

Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdragen voor Onderwijsachterstandenbeleid bedraagt € 37 mln. Daarnaast is er een extra rijksuitkering voor intensivering Onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln.

Lasten

De middelen onderwijs achterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse Educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid. In het kader van ouderbetrokkenheid dragen we bij aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.

De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in.

De overige lasten bestaan onder andere uit leerlingenvervoer, zwemonderwijs en (extra) inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim. Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals het Leraren CAO.  

Reserves

In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE. Dit is conform de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016.

Daarnaast worden twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop toont vanaf 2018 lagere baten en lasten ten opzichte van 2017. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de (aanvullende) specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2017. Na besluitvorming door het Rijk over voortzetting van deze specifieke uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2018 worden aangepast.

Daar tegenover zijn vanaf 2016 de intensiveringen opgenomen voor Leren Loont!, het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018. De intensiveringen zijn bestemd voor een specifieke cao voor Rotterdamse leraren en de inzet voor één voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool.