Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Economie

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead BCO /CHV

0

-9

7

-5

3

Aanpassing omslagrente

0

36

44

44

44

Uitbreiding Fte

181

271

271

271

271

Herijking Werkpakket

1

0

0

0

0

Diversen

-252

-343

-335

-266

-258

Totaal

-71

-45

-13

46

60

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 0 tot € 3)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting 2017

Aanpassing omslagrente (van € 0 tot € 44)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 36 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Formatiewijziging (van € 181 tot € 271)

De formatie van projectmanagement binnen Economie is vergroot om inzet te plegen op nieuwe initiatieven als Foodtrucks en Blending010. Hiervoor is het materiële budget aangewend.

Herijking Werkpakket (€ 1)

In 2016 heeft een herijking werkpakket (begroting per sub-product herkenbaar voor de managers, dit bevordert het sturen en verantwoorden) plaatsgevonden. Middels de herijking wordt de bestaande begroting herverdeeld, waarbij gewaarborgd wordt dat de wijzigingen saldo neutraal zijn.

Kostenverdeling (van - € 252 tot - € 258)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.