Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Sport en Recreatie

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Sluiting Larenkamp

0

250

250

250

250

Generieke overhead/overige mutaties

-25

1.396

1.634

1.642

1.721

Totaal

-25

1.646

1.884

1.892

1.971

Toelichting technische wijzigingen
Sluiting Larenkamp (van €0  tot € 250)

De activiteiten worden vanaf 2017 verantwoord op het product "Maatschappelijke Begeleiding en Advies".

Generieke overhead/overige mutaties (van - €25 tot € 1.721)

In deze mutatie zijn onder andere onderstaande wijzigingen opgenomen:

Generieke overhead
De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Bestedingsanalyse Inkoop (van €0 tot € 95)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. In de begroting is van deze besparing meerjarig € 1,7 mln verwerkt in de programma’s en producten. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 95 vanaf 2017.

Omslagrente (van € 0 tot € 62)
De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van €  77 aan rentelasten verwerkt.

Terugplaatsen HPK’ers SSR 2005/2010 (van - € 53 tot € 0)
De kans op herplaatsbaarheid van de herplaatsingskandidaten onder het oude sociale statuut SSR 2005/2010 vanuit Van Werk Naar Werk is klein. Voor deze groep zijn met de clusters afspraken gemaakt over terugplaatsing bij de clusters. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld vanuit het frictiekostenbudget tot en met 2018. Gedurende deze periode wordt binnen het cluster gezocht naar inpassing binnen de bestaande formatie.

Overhevelen van apparaatslasten naar programmalasten
De verschuiving tussen Apparaatslasten en Programmalasten, betreft een neutrale correctie binnen de onderliggende budgetten van het product Sport en Recreatie.