Toelichting taakmutaties

Taakmutaties

2016

2017

2018

2019

2020

Zorg Volwassenen

Wmo (met name Huishoudelijk Hulp)

-66

-1.377

-1.377

-1.377

-1.773

Maatschappelijke Opvang

232

2.647

2.647

2.647

2.647

Vrouwenopvang

-35

164

-285

-285

-285

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Wmo

-2.239

4.576

2.913

2.885

3.479

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Participatiewet

0

-26

-37

-37

-37

Totaal

-2.108

5.984

3.860

3.833

4.031

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Wmo (met name Huishoudelijk Hulp)

-66

-1.377

-1.377

-1.377

-1.773

Maatschappelijke Opvang

232

2.647

2.647

2.647

2.647

Vrouwenopvang

-35

164

-285

-285

-285

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Wmo

-2.239

4.576

2.913

2.885

3.479

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Participatiewet

0

-26

-37

-37

-37

Totaal

-2.108

5.984

3.860

3.833

4.031

Toelichting taakmutaties
Wmo (van - € 66 tot - € 1.773)

Vanwege diverse mutaties in de meicirculaire en septembercirculaire 2016 is de integratie-uitkering Wmo (huishoudelijke hulp) aangepast. De mutatie in de septembercirculaire betreft een correctie op een fout in de meicirculaire, op aangeven van het Ministerie van BZK.

Maatschappelijke Opvang (van € 232 tot € 2.647)

De daling van de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang is het resultaat van een landelijk compromis over de verdeling van de middelen voor extramurale begeleiding die in 2015 naar centrumgemeenten zijn overgekomen vanuit de AWBZ. Deze middelen waren oorspronkelijk heel scheef over het land verdeeld, en zouden in twee stappen (50% in 2016 en 50% in 2017) via het objectief verdeelmodel DU-MO worden herverdeeld. Dit leverde in nadeelgemeenten acute knelpunten op. In afwachting van een evaluatie van de verdeling van middelen voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is besloten om de herverdeling halverwege te parkeren: 50% via objectief model en 50% via historisch model, en op een later moment te besluiten over de verdeling na 2017. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de herverdeling van de tweede 50% teruggedraaid.

Vrouwenopvang  (van - € 35 tot - € 285)

De hoogte van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is vanwege diverse mutaties aangepast, waaronder een toevoeging van budget vanwege de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld. Vanaf 2018 neemt het budget structureel toe met € 285.

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Wmo (van - € 2.239 tot € 3.479)

Vanwege diverse mutaties in de meicirculaire en septembercirculaire 2016 is het Wmo-deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein aangepast. De mutatie in de septembercirculaire betreft een correctie op een fout in de meicirculaire, op aangeven van het Ministerie van BZK. De budgetstijging in 2016 is vooral het gevolg van prijsindexering, terwijl de daling vanaf 2017 wordt veroorzaakt door herverdeling van de middelen voor beschermd wonen. Eind 2015 is er een verdiepend onderzoek gedaan naar een verdere verbetering van de verdeling van de budgetten beschermd wonen op basis van historische uitgaven. Het onderzoek heeft geleid tot herverdeling van het landelijke budget, met een budgetdaling als uitkomst voor centrumgemeente Rotterdam. In de Voorjaarsnota is de begroting hierop al aangepast voor het begrotingsjaar 2016. In de meicirculaire is deze daling nu ook meerjarig doorgetrokken.

Integratie-uitkering Sociaal Domein - Participatiewet (van € 0 tot - € 37)

Dit betreft een mutatie in de meicirculaire van de participatiemiddelen in de Integratie-uitkering Sociaal Domein.