Toelichting reserves

Bijstellingen Product Zorg Jeugd

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Terugdraaien dekking meerkosten product Zorg Jeugd 2016 uit bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Terugdraaien dekking uit bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ (€ 0)

Bij de 1e Bestuursrapportage 2016 is € 4,5 mln toegevoegd aan het product Zorg Jeugd vanuit de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ. Met de huidige inzichten blijkt deze toevoeging niet nodig te zijn. De financiële ruimte is ontstaan, o.a. door financieel voordelige afrekeningen over 2015 en de stijging van het gedecentraliseerde Rijksgeld voor jeugdzorg (3,1 miljoen) bij de mei-circulaire 2016. Dit betekent een verlaging van de lasten en een verlaging van de baten met € 4,5 mln (per saldo € 0).