Toelichting reserves

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Terugdraaien onttr. bestem. res. AWBZ diversen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Terugdraaien onttrekking bestemmingsreserve AWBZ diversen (€ 0)

In de begroting 2016 waren diverse onttrekkingen aan de bestemmingsreserve AWBZ opgenomen voor incidentele meerkosten binnen het stelsel van zorg en welzijn. Met de huidige inzichten in de financiële prognose 2016 blijken deze onttrekkingen (€ 1,92 mln) niet volledig nodig te zijn.

Binnen het product Zorg volwassenen resulteerden de uitgaven aan Wmo-maatwerkvoorzieningen (arrangementen en AWBZ-overgangsrecht) vorig jaar in een fors overschot. Door rijkskortingen op de Wmo-budgetten voor Rotterdam én de inzet van 2e lijnsbudgetten voor intensiveringen in de 1e lijn en toegang (via een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve AWBZ), zijn de verwachte uitgaven dit jaar gelijk aan de begrote uitgaven. Hierbij gelden wel twee voorbehouden:

  1. Het gehanteerde prognosemodel moet nog worden geoptimaliseerd. Het declaratieverkeer met zorgaanbieders zal hier de komende maanden aanvullende zekerheid over geven.
  2. Dit jaar is het tweede (en laatste) jaar van de omzetting van subsidies naar Wmo-arrangementen voor de begeleidingsplekken in de maatschappelijke opvang. Het tempo van deze omzetting is van invloed op de extra instroom in arrangementen in de resterende maanden van 2016.

Naast de prognose op Wmo-arrangementen en AWBZ-overgangsrecht, wordt de prognose voor Zorg volwassenen bepaald door de verwachte uitgaven en inkomsten op andere onderdelen van het product. Als gevolg van meevallers uit de afrekening van subsidies 2015 in de maatschappelijke opvang koersen we af op een overschot, waardoor de onttrekking aan de bestemmingsreserve AWBZ niet volledig nodig is. Bovendien geeft dit gelegenheid om per direct te intensiveren door extra investeringen in acute knelpunten:

  • opvang gezinnen en jongerenhuisvesting
  • Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond (JBRR)
  • Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (VTRR)
  • de jeugdhulpketen (innovatiebudget voor transformatie, c.q. problematiek overproductie jeugd-ggz).

Indien de prognoses in de komende maanden hiertoe aanleiding geven, zullen we in de 10-maandsbrief alsnog een voorstel voor een begrotingswijziging indienen.