Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Cultuur

Totaal baten

1.332

768

629

1

1

1

Bijdragen rijk en mede-overheden

5

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

810

768

629

1

1

1

Overige baten

516

0

0

0

0

0

Totaal lasten

121.230

124.904

125.729

125.014

125.079

125.071

Apparaatslasten

2.196

2.990

2.989

2.987

2.991

2.988

Inhuur

35

188

158

158

158

158

Overige apparaatslasten

47

91

91

92

92

92

Personeel

2.114

2.710

2.740

2.737

2.741

2.738

Interne Lasten

1.781

523

974

897

907

902

Beleidspecifiek vastgoed

0

553

557

557

557

557

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

868

1.021

1.239

1.162

1.172

1.166

Overige doorbelastingen

913

-1.052

-821

-821

-821

-821

Programmalasten

117.254

121.391

121.765

121.129

121.181

121.181

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

384

100

107

107

107

107

Overige programmalasten

91

-60

-107

39

39

39

Subsidies en inkomensoverdrachten

116.779

121.350

121.765

120.983

121.035

121.035

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-119.899

-124.135

-125.099

-125.012

-125.078

-125.070

Onttrekking aan reserves

1.848

741

43

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

195

43

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.048

500

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

46

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

550

1.844

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

550

1.094

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

750

0

0

0

0

Vrijval reserves

516

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

187

0

0

0

0

0

Combinatiefuncties

31

0

0

0

0

0

Cultuurparticipatie

298

0

0

0

0

0

Resultaat

-118.085

-125.238

-125.057

-125.012

-125.078

-125.070

Toelichting op de tabel
Baten

De baten, die ten gunste komen aan het mediabeleid, vloeien voort uit de exploitatieovereenkomst met Ziggo (voorheen UPC). Deze overeenkomst loopt eind 2017 af.

Lasten

Het overgrote deel van de programmakosten bestaat uit subsidies aan culturele organisaties die volgens het opgestelde Cultuurplan jaarlijks worden toegekend. Daarnaast wordt subsidie toegekend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de wijken, Culturele activiteiten gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/Levendige stad) of op incidentele basis voor Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies en het Snelloket.

Reserves

Onttrekking bestemmingsreserve Citylab
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Citylab dient ter dekking van dein 2015 toegekende subsidies.

Onttrekking bestemmingsreserve IFR
De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is in het kader van “Levendige Binnenstad”. Het bedrag zal voornamelijk worden aangewend voor het verstrekken van subsidies.

Onttrekking bestemmingsreserve ISV-3
De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV-3 dient ter dekking van de resterende kosten voor het project Art Studio.

Toevoeging bestemmingsreserve Evenementenfonds
Aan de raad is toegezegd om alle meer- of minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten gunste of laste van de bestemmingsreserve Evenementenfonds te laten komen. Van het daarvoor in aanmerking komende bedrag in 2015 van € 1.656 is  bij de bestemming van het jaarresultaat € 562 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Met deze begrotingswijziging wordt ook het resterende bedrag ad € 1.094 aan de bestemmingsreserve toegevoegd..

Toevoeging bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen
Voor het nakomen van de aangegane verplichtingen aan museum Boijmans van Beuningen (herijken van de collectie, voorbereiden van de verhuizing en depot), wordt voorgesteld het voor 2016 beschikbare bedrag in de begroting van Cultuur, op voorhand deels toe te voegen aan de daarvoor reeds bestaande bestemmingsreserve.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een vlak beeld zien.