Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Zorg volwassenen

Totaal baten

19.129

23.977

23.700

21.605

21.582

21.582

Bijdragen rijk en mede-overheden

15.695

21.500

21.219

19.124

19.124

19.124

Opbrengsten derden

3.329

2.476

2.481

2.481

2.458

2.458

Overige baten

104

0

0

0

0

0

Totaal lasten

336.177

333.416

366.531

359.940

361.469

360.603

Apparaatslasten

30.306

24.355

48.171

46.679

46.510

46.444

Inhuur

6.194

2.576

1.257

1.064

1.064

1.064

Overige apparaatslasten

866

1.208

1.297

1.306

1.305

1.304

Personeel

23.246

20.572

45.617

44.309

44.142

44.076

Interne Lasten

21.333

11.587

26.144

24.086

24.272

24.181

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

21.353

11.305

26.074

24.009

24.188

24.090

Overige doorbelastingen

-20

282

70

77

84

91

Programmalasten

284.538

297.474

292.216

289.176

290.687

289.979

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.896

25.551

35.748

30.364

30.314

30.298

Kapitaallasten

0

460

430

419

407

395

Overige programmalasten

4.923

6.647

952

1.662

1.669

1.676

Sociale uitkeringen

209.073

210.459

213.176

215.814

217.343

216.628

Subsidies en inkomensoverdrachten

58.647

54.358

41.910

40.917

40.954

40.982

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-317.049

-309.439

-342.831

-338.336

-339.887

-339.021

Onttrekking aan reserves

7.297

3.721

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.769

3.563

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

460

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

23

158

0

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

1.045

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.154

1.273

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

1.000

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

750

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

390

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

14

273

0

0

0

0

Resultaat

-308.598

-304.445

-342.831

-338.336

-339.887

-339.021

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen

Lasten

De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de nieuwe Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD).Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.  

Reserves

De onttrekking op de bestemmingsreserve AWBZ in 2016 heeft voor € 2,66 mln betrekking op de kosten van Bureau Frontlijn. Voor € 0,6 mln op Veilig Thuis m.b.t de 8 fte onderzoeksfuncties die structureel nodig zijn (dekking komt in 2016 eenmalig uit de bestemmingsreserve). En tot slot voor € 0,3 mln op de doorontwikkeling van het informatiemanagement voor de Wmo en jeugdhulp.

De € 158 is een onttrekking uit de bestemmingsreserve Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden die valt onder de reserve Taakmutaties Gemeentefonds.  

Verder is er een vrijval van € 1 mln van de bestemmingsreserve Bijzonder Bijstand en € 273 van de bestemmingsreserve Zorg Jeugd Gebieden. Het besluit voor beiden is genomen bij de voorjaarsnota 2016.

Toelichting meerjarig verloop

Bij de baten is er in 2016 en 2017 € 1,9 mln aan bijdragen van het rijk opgenomen voor Bed, Bad, Brood.

In 2017 is er een verdubbeling van het apparaatslastenbudget t.o.v. 2016. Dit wordt veroorzaakt door een structurele budgetoverheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het product Maatschappelijke begeleiding & advies naar het product Zorg voor volwassenen. Deze overheveling heeft ook effect op de concernbrede bedrijfsvoeringslasten: door een verschuiving van de formatie van het ene naar het andere product wordt ook de doorbelaste concernoverhead verschoven.

Om dezelfde reden als hierboven beschreven, namelijk de overheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo van product Maatschappelijke begeleiding & advies naar product Zorg voor volwassenen, is er een structurele stijging van het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden (€ 8,3 mln). Vanaf 2018 daalt dit budget. Dit komt omdat er vanaf 2018 geen bijdragen vanuit het rijk en daarom ook geen lasten meer zijn opgenomen voor Bed, Bad, Brood (€ 1,8 mln). En omdat er verschillende, relatief kleine, verschuivingen in het budget (andere kostensoorten) hebben plaatsgevonden.

In 2016 was er incidenteel € 5 mln begroot op overige programmalasten om de extra kosten van tijdelijke inzet van o.a. wijkteammedewerkers, Wmo-adviseurs en backoffice-medewerkers in het kader van de nieuwe Wmo-taken te kunnen dekken.
De stijging bij de sociale uitkeringen heeft betrekking op mutaties in de integratie-uitkering Sociaal Domein uit de meicirculaire 2016. Daarnaast vindt er in 2017 t.o.v. 2016 een verschuiving plaats van subsidies en inkomensoverdrachten naar sociale uitkeringen door het laatste deel van de omzetting van subsidies naar Wmo-arrangementen voor de begeleidingsplekken in de maatschappelijke opvang.