Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Sport en Recreatie

Totaal baten

11.649

12.833

13.187

13.176

13.176

13.176

Bijdragen rijk en mede-overheden

80

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

10.323

12.833

13.187

13.176

13.176

13.176

Overige baten

1.246

0

0

0

0

0

Totaal lasten

91.433

97.050

97.497

96.130

96.216

94.137

Apparaatslasten

30.819

30.115

29.393

29.368

29.359

29.307

Inhuur

1.264

561

575

682

682

682

Overige apparaatslasten

1.194

1.414

1.369

1.373

1.373

1.373

Personeel

28.360

28.139

27.449

27.312

27.303

27.252

Interne Lasten

19.893

19.917

18.192

17.782

17.860

17.828

Beleidspecifiek vastgoed

21.415

21.653

21.802

21.802

21.802

21.802

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.267

9.154

7.568

7.158

7.236

7.204

Overige doorbelastingen

-9.789

-10.890

-11.178

-11.178

-11.178

-11.178

Programmalasten

40.722

47.019

49.912

48.981

48.998

47.002

Financieringslasten

-44

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.097

9.887

13.595

13.865

13.897

13.360

Kapitaallasten

1.989

1.816

1.590

1.480

1.353

1.148

Overige programmalasten

15.114

17.071

14.075

14.227

14.332

14.363

Sociale uitkeringen

13

0

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

16.553

18.244

20.651

19.408

19.415

18.131

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-79.785

-84.218

-84.310

-82.954

-83.040

-80.961

Onttrekking aan reserves

401

3.875

1.944

314

314

314

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

253

1.720

1.114

314

314

314

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

96

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

52

2.155

829

0

0

0

Toevoeging aan reserves

96

775

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

775

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

96

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

284

1.294

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

284

1.075

0

0

0

0

Combinatiefuncties

0

219

0

0

0

0

Resultaat

-79.196

-79.824

-82.366

-82.640

-82.726

-80.647

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, sporthallen, sportvelden en zwembaden. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit de verkoop van toegangsbewijzen voor de diverse voorzieningen, bijvoorbeeld bij de zwembaden.

Lasten

Apparaatslasten
Het grootste deel van de apparaatslasten betreft de kosten van het voor de uitvoering van het sportbeleid benodigde personeel, zoals bijvoorbeeld de medewerkers werkzaam voor het beheer van zwembaden, sporthallen en sportvelden, kinderboerderijen, sportstimulering, natuur en milieueducatie enz.

Interne lasten
De interne lasten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik en het groot onderhoud van de diverse sportaccommodaties en de doorbelaste (concern)overhead. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen en zwembaden ten behoeve van het onderwijs.

Programmalasten
Een deel van de programmalasten betreft verstrekte subsidies. Er wordt subsidie verleend aan onder andere Stichting Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport.
Binnen de programmalasten worden daarnaast meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder het Uitvoeringsprogramma Sport, de Final en het programma Lekker Fit!.
Verder bestaan de programmalasten uit de kosten van het dagelijks beheer van accommodaties, zoals bijvoorbeeld onderhoud en energie.

Reserves

De bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ is bedoeld voor activiteiten gericht op sportstimulering of investeringen in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, multifunctionele accommodaties (MFA’s), investeringen in sportaccommodaties, frictiekosten De Larenkamp of nieuw te bouwen zwembaden (MFA Rozenburg en Alexanderhof). De reserves laten een dalend verloop zien, omdat de projecten waarvoor ze bedoeld zijn, zijn uitgevoerd.

Toelichting meerjarig verloop

In het jaar 2017 is sprake van een toename van de programmalasten. Deze toename houdt verband met de - incidentele - inzet vanuit de bestemmingsreserve IFR en met de in de Voorjaarsnota specifiek toegekende middelen voor kwaliteitsverbetering van de sportaccommodaties.