Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Zorg jeugd

Totaal baten

2.826

1.904

1.741

1.764

1.749

1.758

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.515

1.712

1.666

1.688

1.674

1.682

Opbrengsten derden

311

192

76

76

76

76

Totaal lasten

224.819

234.266

236.639

238.416

238.909

239.905

Apparaatslasten

12.026

11.350

12.579

12.118

12.046

12.029

Inhuur

1.090

871

433

239

239

239

Overige apparaatslasten

402

375

469

464

464

464

Personeel

10.535

10.103

11.677

11.415

11.343

11.325

Interne Lasten

5.512

8.457

8.674

8.198

8.232

8.203

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.606

5.883

6.196

5.727

5.768

5.746

Overige doorbelastingen

906

2.574

2.478

2.471

2.464

2.457

Programmalasten

207.281

214.459

215.386

218.099

218.631

219.672

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.498

17.269

21.377

21.348

21.185

21.185

Kapitaallasten

479

463

436

424

412

0

Overige programmalasten

586

210

1.200

1.200

200

613

Sociale uitkeringen

13.912

21.113

23.070

23.070

23.070

23.070

Subsidies en inkomensoverdrachten

182.805

175.404

169.303

172.058

173.763

174.804

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-221.993

-232.362

-234.898

-236.652

-237.160

-238.147

Onttrekking aan reserves

4.226

1.300

400

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

2.161

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

633

400

400

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

33

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

900

0

0

0

0

Vrijval reserves

13

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

13

0

0

0

0

0

Resultaat

-217.754

-231.062

-234.498

-236.652

-237.160

-238.147

Toelichting op de tabel
Baten

De baten 2017 bedragen in totaal € 1,7 mln
De bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) voor het door de gemeente Rotterdam uitvoeren van administratieve werkzaamheden, contractmanagement en contractbeheer is € 1,5 miljoen. Di staat gebudgetteerd onder bijdragen Rijk en mede-overheden. Voor het overige staan op deze batencategorie bijdragen vanuit ZonMw voor onderzoeken en bijdrage regiogemeenten aan het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak (SISA)
De opbrengsten derden bestaan uit bijdragen van een aantal regiogemeenten aan het Jeugdbeschermingsplein.  

Lasten

De lasten 2017 bedragen in totaal  € 237 mln.
Hiervan is het gedecentraliseerd Rijksbudget voor de jeugdzorg € 158,4 mln.
Daarnaast worden er instanties gesubsidieerd die werkzaamheden verrichten in het kader van (voorschools) Schoolmaatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, gezinscoaching en eigen kracht conferenties. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de zorginstellingen spelen een rol in de programmatische aanpak Decentralisatie Jeugdzorg/Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. De lasten voor sociaal medische indicatie en plusopvang aan kinderen van nul tot dertien jaar bestaan uit subsidies aan uitvoerende instanties en uit bijdragen in de kosten voor de kinderopvanginstellingen.

Voor de opdrachten Nieuw Rotterdams Welzijn in de veertien Rotterdamse gebieden zijn twee-jarige afspraken gemaakt; 2017 is het tweede jaar.

Reserves

In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van NRW gebiedsopdracht Jeugd.

Toelichting meerjarig verloop

De lasten nemen licht toe door hoger dan oorspronkelijk geraamd budget voor de decentralisatie jeugdzorg. In de mei-circulaire 2016 van het gemeentefonds staat een toename van de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel decentralisatie jeugdzorg. Deze stijging heeft als oorzaak een compensatie voor het afschaffen van de ouderbijdrage en het gebruik maken van geactualiseerde aantallen van de potentiële jeugdzorg-cliënten. Dit vertaalt zich in onderstaande reeks:

(bedragen in mln)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

IU Sociaal Domein - jeugd

154,9

158,4

162,0

162,4

163,4

164,2

 Deze bedragen worden verwerkt in de uitkering gemeentefonds (en dus niet als baten op dit product).