Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Cultuur

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Dotatie Bestemmingsreserve evenementenfonds

-1.094

0

0

0

0

Kasschuif Cultuurplan

500

375

375

-625

-625

Totaal

-594

375

375

-625

-625

Toelichting ramingsbijstellingen
Dotatie bestemmingsreserve Evenementenfonds (- € 1.094)

Aan de raad is toegezegd om alle meer- of minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten gunste of laste van de bestemmingsreserve Evenementenfonds te laten komen. Van het daarvoor in aanmerking komende bedrag in 2015 van € 1.656 is bij de bestemming van het jaarresultaat € 562 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Met deze begrotingswijziging wordt ook het resterende bedrag ad € 1.094 aan de bestemmingsreserve toegevoegd in 2016.

Kasschuif Cultuurplan (van € 500 tot - € 625)

Anticiperend op het verdeelvoorstel over het Cultuurplan 2017 – 2020 in het college en de raad, wordt in de begroting alvast rekening gehouden met een zogenaamde kasschuif, zodat meerjarig voldoende middelen beschikbaar blijven. De mutaties over de periode 2017 – 2020 als geheel zijn daarbij per saldo neutraal.