Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

12.065

12.101

12.157

12.157

12.157

12.157

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.361

8.704

8.683

8.683

8.683

8.683

Opbrengsten derden

3.676

3.398

3.475

3.475

3.475

3.475

Overige baten

27

0

0

0

0

0

Totaal lasten

25.506

27.218

26.749

24.138

24.173

24.122

Apparaatslasten

13.232

13.733

13.744

13.007

12.988

12.966

Inhuur

896

697

223

223

223

223

Overige apparaatslasten

639

733

727

392

388

388

Personeel

11.697

12.303

12.794

12.391

12.377

12.355

Interne Lasten

6.637

7.124

6.706

6.111

6.165

6.136

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.927

7.361

7.010

6.416

6.469

6.440

Overige doorbelastingen

-291

-236

-304

-304

-304

-304

Programmalasten

5.637

6.360

6.299

5.020

5.020

5.020

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.496

4.199

4.100

3.689

3.690

3.690

Kapitaallasten

24

24

22

21

21

20

Overige programmalasten

117

361

351

351

351

352

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.999

1.777

1.826

959

959

959

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-13.441

-15.116

-14.592

-11.980

-12.015

-11.964

Onttrekking aan reserves

85

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

85

0

0

0

0

0

Resultaat

-13.356

-15.116

-14.592

-11.980

-12.015

-11.964

Toelichting op de tabel
Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor de opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten zoals bijvoorbeeld de SOA poli.
De opbrengsten derden bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, scheepsinspecties en indicatiestellingen op het gebied van arbeid en woningurgenties.

Lasten

De personele kosten dienen ter bestrijding van infectieziekten en voor de gezondheidsbevordering.
Het grootste deel van de programmalasten zit in inkopen en uitbestede werkzaamheden. Hieronder vallen de kosten ter bestrijding van infectieziekten (o.a. SOA poli en reizigerszorg) en kosten die gemaakt worden in het kader van de gezondheidsbevordering. De subsidies worden verstrekt voor prostitutiezorg en voor de inzet van wijkverpleegkundigen in kwetsbare wijken.

Reserves

Binnen dit project worden er vanaf 2017 geen onttrekkingen of toevoegingen geraamd aan bestemmingsreserves.

Toelichting meerjarig verloop

De  decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad wordt t/m 2017 verleend door het Rijk.