Toelichting reserves

Bijstellingen Product Cultuur

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves

Toevoeging bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Toevoeging bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen (€ 0)

Voor het nakomen van de aangegane verplichtingen aan museum Boijmans van Beuningen (herijken van de collectie, voorbereiden van de verhuizing en depot), wordt voorgesteld het voor 2016 beschikbare bedrag in de begroting van Cultuur, nu voor € 750 toe te voegen aan de daarvoor reeds bestaande bestemmingsreserve.

Onttrekking bestemmingsreserve Citylab (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Citylab van € 195 in 2016 en € 43 in 2017 dient ter dekking van de in 2015 toegekende subsidies.

Onttrekking bestemmingsreserve ISV-3 (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV3 van € 46 dient ter dekking van de resterende kosten voor het project Art Studio.