Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Maatschappelijke Begeleiding en Advies

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen 

Generieke overhead

0

-8.404

-7.602

-7.668

-7.596

Doorbelasting BRIM

20

0

0

0

0

Inbesteding Vraagwijzers 2017

0

-605

-605

-605

-605

Exploitatiebudget LCC De Larenkamp

0

-250

-250

-250

-250

Herverdeling apparaatskosten  

-173

-5.990

-5.624

-5.551

-5.498

Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo naar rogramma Volksgezondheid en zorg

0

41.145

40.953

41.007

40.949

Totaal

-153

25.896

26.872

26.933

27.000

Toelichting technische wijzigingen

 

Generieke overhead (van - € 8.404 tot - € 7.596)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.  

Doorbelasting Bureau Rotterdam Interim Management (BRIM)  ( - € 20)

De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.

Inbesteding Vraagwijzers 2017 ( - € 605)

In het kader van de doorontwikkeling van het Rotterdamse stelsel zorg, welzijn en jeugdhulp is besloten de VraagWijzers geheel ambtelijk uit te voeren per 2017. Hierdoor maakt de gemeente van de VraagWijzers een goed werkende organisatorische eenheid met een eenduidige sturing op de kwaliteit van dienstverlening. De inbesteding heeft een beperkte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit tot gevolg.

Exploitatiebudget LCC De Larenkamp (- € 250)

Dit betreft de overdracht van de exploitatielasten vanuit programma Cultuur, sport en recreatie naar Maatschappelijke ondersteuning voor uitvoering van activiteiten.

Herverdeling apparaatskosten (van - € 173 tot € -5.498)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.

Overheveling budgetten 1e lijnsondersteuning Wmo naar programma Volksgezondheid en zorg   (€ 41,1 mln tot € 40,9 mln)

Tot op heden was de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo begroot binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning, terwijl de eerstelijnsondersteuning voor jeugdhulp binnen het programma Volksgezondheid en zorg stond begroot. Om hier één lijn in te trekken wordt voorgesteld om de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo nu ook over te hevelen naar Volksgezondheid en zorg. Op deze manier komen de budgetten voor de eerstelijnsondersteuning en tweedelijnszorg samen bij het programma Volksgezondheid en zorg, verdeeld over de producten Zorg voor Volwassenen en Zorg voor de Jeugd. De budgetten voor het wijknetwerk (0e lijn) blijven binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning. Deze technische mutatie betreft derhalve een budgetoverheveling van Maatschappelijke ondersteuning (product Maatschappelijke begeleiding & advies) naar het product Zorg voor Volwassenen binnen programma Volksgezondheid en zorg.