Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Armoedebestrijding

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Schulddienstverlening KBR

-291

-291

-291

-291

-291

Generieke doorbelastingen

0

-435

-322

-369

-338

Stijging perceptiekosten

0

-146

-146

-146

-146

Overige mutaties

-26

-17

78

62

82

Totaal

-317

-889

-681

-744

-693

Toelichting technische wijzigingen
Schulddienstverlening KBR (- € 291)

Het budget voor de uitvoering van schuldhulpverlening aan ambtenaren is gecentraliseerd bij het product Armoedebestrijding. Vanuit de verschillende clusters is er daarom € 291 overgeheveld naar dit product.

Generieke doorbelastingen  (- € 435 tot - € 338)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting

Stijging perceptiekosten (- € 146)

Vanuit het product Belastingen is er € 146 overgeheveld naar het product Armoedebestrijding in verband met de stijging van de perceptiekosten kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Overige mutaties (- € 26 tot € 82 )

Dit betreft het jaarlijkse saldo van een aantal kleine mutaties.