Toelichting reserves

 

Bijstellingen Product Maatschappelijke Begeleiding en Advies

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Wijkgebouw De Focus

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bijdrage Flexbudget

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve De Branding

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Ploeghof

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve AWBZ

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Wijkgebouw De Focus (€ 0)

Uit gesprekken met bewoners, instellingen en uit de belangrijkste uitkomsten van de digitale meningspeiling is gebleken dat vier thema's prioriteit hebben voor Beverwaard: veiligheid, een schone wijk, opgeknapte bebouwing en werkgelegenheid. Hieronder valt o.a. het opknappen van wijkgebouw De Focus. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Beverwaard ad € 520.

Bijdrage flexbudget (€ 0)

In het kader van de invoering van een flexbudget, waarmee knelpunten snel kunnen worden opgelost, wordt in 2016 € 350 onttrokken aan de reserve. Het flexbudget is bedoeld voor hand- en spandiensten in de gebieden waarbij knelpunten snel en efficiënt worden aangepakt en vaak met relatief weinig budget tot een (integrale) oplossing leiden.

De Branding (€ 0)

De verbouwing van het buurthuis De Branding is grotendeels doorgeschoven naar 2017. Hierdoor zijn de onttrekking uit de bestemmingsreserve en de bijbehorende lasten verlaagd (€ 535).

Ploeghof (€ 0)

De verbouwing van wijkgebouw de Ploeghof gaat niet door, waardoor de (begrote) onttrekking en uitgaven zijn teruggedraaid (€ 300).

Terugdraaien onttrekking bestemmingsreserve AWBZ diversen (€ 0)

In de begroting 2016 waren diverse onttrekkingen aan de bestemmingsreserve AWBZ opgenomen voor incidentele meerkosten binnen het stelsel van zorg en welzijn. Deze meerkosten hebben o.a. betrekking op extra personele inzet in wijkteams en VraagWijzers om de uitvoering van nieuwe taken op orde te krijgen. Met de huidige inzichten in de financiële prognose 2016 blijken deze onttrekkingen niet volledig nodig te zijn. De financiële ruimte is o.a. ontstaan door financieel voordelige afrekeningen over 2015 (jeugdhulp en subsidies maatschappelijke opvang) en door de stijging van het gedecentraliseerde rijksbudget voor jeugdzorg bij de meicirculaire. Deze meevallers kunnen nu dienen als dekking voor een deel van de meerkosten waarvoor we eerder onttrekkingen aan de bestemmingsreserve hadden begroot. Dit past overigens goed bij het karakter van de meerkosten voor personele inzet die deels structureel van aard blijken te zijn en vanaf 2017 binnen de reguliere budgetten worden gedekt. Dit betekent een verlaging van de lasten en een verlaging van de baten met € 1,3 mln (per saldo € 0).