Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Inkomen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Herijking BUIG en reserve WWB

-6.845

0

0

0

0

Totaal

-6.845

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Herijking BUIG en reserve WWB (- € 6.845)

Op basis van de meest recente verwachtingen ten aanzien van de volume groei van de bijstand 2016, de ontwikkeling in de gemiddelde uitkeringsprijs (bijstelling bijstandsnormen en effect herzien incassobeleid) en de ontvangsten uit declaraties Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt het tekort op de BUIG voor 2016 en 2017 in totaal € 5,8 mln hoger geraamd. Daarnaast worden de aanvullende kosten van de Social Impact Bonds ter hoogte van € 1 mln ten laste van de reserve WWB gebracht. Voor het bedrag van € 6,8 mln wordt een dotatie aan de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) gevraagd.