Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Werk

Totaal baten

29.054

19.605

16.590

14.934

9.981

9.981

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.506

8.393

6.679

6.348

2.822

2.822

Dividenden

4.500

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

12.297

11.212

9.911

8.586

7.159

7.159

Overige baten

-250

0

0

0

0

0

Totaal lasten

164.394

164.513

160.653

151.687

142.633

142.034

Apparaatslasten

43.372

46.792

50.977

50.713

45.870

45.826

Inhuur

6.181

7.527

1.106

805

670

651

Overige apparaatslasten

1.671

2.062

2.590

2.469

2.634

2.549

Personeel

35.519

37.203

47.281

47.439

42.566

42.626

Interne Lasten

20.516

21.917

18.898

17.605

17.124

18.252

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.618

27.997

24.916

23.800

23.071

24.376

Overige doorbelastingen

-6.102

-6.081

-6.018

-6.195

-5.947

-6.124

Programmalasten

100.507

95.804

90.778

83.370

79.639

77.956

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

17.844

19.194

20.873

19.069

20.493

19.137

Kapitaallasten

104

103

150

211

260

308

Overige programmalasten

10.080

10.290

8.671

8.096

7.862

7.814

Salarislasten WSW en WIW

65.219

63.000

57.659

53.118

48.287

47.959

Sociale uitkeringen

468

482

582

582

582

582

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.792

2.735

2.843

2.293

2.156

2.156

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-135.341

-144.908

-144.064

-136.754

-132.652

-132.052

Onttrekking aan reserves

19.386

2.754

375

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

485

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

129

56

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

375

375

0

0

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

18.335

980

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

922

858

0

0

0

0

Vrijval reserves

100

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

100

0

0

0

0

0

Resultaat

-115.855

-142.154

-143.689

-136.754

-132.652

-132.052

Toelichting op de tabel
Baten

De baten voor het product Werk bestaan uit externe omzet die behaald wordt door WSW medewerkers. Daarnaast wordt er subsidie ontvangen voor de realisatie van arbeidsplaatsen in Rotterdam voor WSW medewerkers uit buitengemeenten die in Rotterdam werkzaam zijn. In 2017 en 2018 worden ESF baten van € 3,2 mln geraamd voor Werk en Re-integratie.

Lasten

De middelen voor het participatiebudget zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Een groot deel van de programmalasten heeft betrekking op salarislasten voor de WSW populatie.
Daarnaast worden er, op het gebied van Werk en Re-integratie trajecten, werkervaringsplaatsen en externe capaciteit ingekocht om werkzoekenden te laten re-integreren op de arbeidsmarkt.
Vanaf 2016 worden de lasten voor de overige lage loonschalen HPK fsk 1-3 en garantiebanen ook op het product Werk gepresenteerd.

Reserves

In 2016 wordt een aantal onttrekkingen gedaan aan de bestemmingsreserve taakmutaties, onder andere voor het actieprogramma Jongeren aan de slag en voor WSW. Na 2016 zijn er geen noemenswaardige onttrekkingen meer begroot aan reserves.

Toelichting meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is de verwachte afbouw van de WSW populatie en de daling van het beschikbare budget voor Werk en Re-integratie zichtbaar. Met de presentatie van lage loonschalen HPK fsk 1-3 en garantiebanen op het product Werk is vanaf 2016 een stijging van de apparaatslasten te zien op product Werk.

Het meerjarig verloop op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van de WSW populatie. De externe omzet daalt evenredig met de populatie. De ESF baten staan alleen voor 2017 en 2018 begroot. Voor de jaren daarna is er nog geen ESF aanvraag.