Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Inkomen

Totaal baten

547.167

537.365

528.241

508.553

508.553

508.553

Bijdragen rijk en mede-overheden

546.187

537.365

528.241

508.553

508.553

508.553

Opbrengsten derden

77

0

0

0

0

0

Overige baten

903

0

0

0

0

0

Totaal lasten

632.672

643.142

650.302

590.518

586.129

584.835

Apparaatslasten

48.255

46.096

47.690

45.459

42.579

41.458

Inhuur

11.039

8.694

1.118

1.279

1.569

1.569

Overige apparaatslasten

1.342

1.460

2.686

2.443

2.670

2.597

Personeel

35.875

35.942

43.886

41.737

38.341

37.292

Interne Lasten

27.876

28.995

27.232

23.955

23.046

22.945

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.960

27.670

25.914

22.637

21.728

21.627

Overige doorbelastingen

916

1.325

1.318

1.318

1.318

1.318

Programmalasten

556.542

568.051

575.380

521.104

520.504

520.432

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.978

11.873

11.733

10.740

10.148

10.132

Kapitaallasten

108

200

1.487

2.066

2.058

2.001

Overige programmalasten

926

60

120

120

120

120

Sociale uitkeringen

543.395

554.153

559.407

508.104

508.104

508.104

Subsidies en inkomensoverdrachten

135

1.764

2.634

74

74

74

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-85.505

-105.777

-122.061

-81.964

-77.576

-76.281

Onttrekking aan reserves

0

18.873

34.174

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

18.873

34.174

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

9.748

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

9.748

0

0

0

0

Resultaat

-85.505

-96.651

-87.887

-81.964

-77.576

-76.281

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet.
De baten voor 2016 (het definitief budget) zullen naar verwachting beïnvloed worden door verhoging van het macrobudget als gevolg van doorwerking prijsverhoging en aanpassing volumeraming aan de meest actuele realisaties. Bij de jaarrekening 2016 wordt het uiteindelijke resultaat op de BUIG en het eventuele effect op de reserve duidelijk.
De baten voor 2017 (het voorlopig budget) zullen beïnvloed worden door de invoering van het verdeelmodel 2017 (naar verwachting een lager negatief herverdeeleffect dan het verdeelmodel 2016) Verder zal ook bij de bepaling van het macrobudget 2017 rekening gehouden worden met de doorgevoerde normverhogingen (prijsverhoging).

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de uitkeringslasten (algemene bijstand). Voor 2016 wordt rekening gehouden met een stijging van het bijstandsvolume van 2,6% en een stabilisatie in 2017.

Reserves

Het tekort op de uitkeringslasten (BUIG) voor 2016 is geraamd op € 17,1 mln en voor 2017 op € 31,6 mln. De kosten voor Social Impact Bonds bedragen respectievelijk € 1,7 en € 2,6 mln. De kosten (in totaal € 53 mln) worden gedekt uit de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand). De hoogte van de reserve WWB bedraagt € 46,2 mln. In 2016 is derhalve een dotatie van € 6,8 mln aan de reserve WWB noodzakelijk. Deze dotatie wordt voor € 5,8 mln veroorzaakt door bijstelling van de uitkeringslasten en voor € 1 mln door bijstelling van de kosten voor Social Impact Bonds.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop op de programmalasten wordt beïnvloed door de systematiek van de berekening van de BUIG. De sociale uitkeringen worden voor 2 jaren (2016 en 2017) reëel geraamd op basis van volume en prijs. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten.
Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de formatie (flexibele schil) en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie beweegt gedeeltelijk mee met de omvang van het bijstandsvolume.