Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

1.869

2.477

1.578

1.578

1.578

1.578

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.788

2.475

1.518

1.518

1.518

1.518

Opbrengsten derden

81

3

60

60

60

60

Totaal lasten

97.178

105.599

62.300

60.439

60.062

60.005

Apparaatslasten

29.661

33.464

13.724

13.205

13.159

13.106

Inhuur

3.960

3.627

481

287

287

287

Overige apparaatslasten

777

1.185

1.371

1.368

1.368

1.368

Personeel

24.924

28.653

11.873

11.549

11.504

11.450

Interne Lasten

10.913

9.641

6.640

6.057

6.109

6.081

Beleidspecifiek vastgoed

0

408

337

337

337

337

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.693

8.920

6.925

6.342

6.395

6.366

Overige doorbelastingen

1.220

313

-622

-622

-622

-622

Programmalasten

56.604

62.494

41.936

41.178

40.794

40.819

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.072

41.142

25.324

27.453

27.453

27.453

Overige programmalasten

1.416

3.846

549

91

-293

-268

Sociale uitkeringen

0

6.594

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

31.116

10.912

16.062

13.633

13.633

13.633

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-95.310

-103.122

-60.722

-58.862

-58.485

-58.427

Onttrekking aan reserves

6.337

11.284

100

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

6.262

10.689

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

50

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

80

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

25

515

100

0

0

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

55

0

0

0

0

0

Resultaat

-88.918

-91.838

-60.622

-58.862

-58.485

-58.427

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit een ESF bijdrage ter dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket.

Lasten

Onder de apparaatslasten vallen naast inzet op beleid ook de inzet van uitvoerend personeel bij het Jongerenloket voor zowel de intake en de begeleiding van kwetsbare jongeren naar onderwijs en/of arbeid, de wijkteams, de VraagWijzers, schulddienstverlening en kwijtschelding. Vanaf 2017 vallen de wijkteams en VraagWijzers onder het programma Volksgezondheid en zorg, product Zorg voor volwassen.

De programmalasten worden voornamelijk ingezet voor het Nieuw Rotterdams Welzijn. Met de herijking van het NRW wordt ingezet op het versterken van wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. Er zijn middelen beschikbaar voor de kleinere betekenisvolle partijen die gebiedsgericht werken (couleur locale).

Reserves

Voor het jaar 2017 vindt een onttrekking plaats ad € 100 aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden ter dekking van de activiteiten Nieuw Rotterdams Welzijn.

Toelichting meerjarig verloop

De baten vertonen in 2017 een daling doordat in 2016 een eenmalige ESF-subsidie ad € 900 was toegekend.
De personeels- en programmalasten vertonen een daling vanwege de overheveling van personeel en budgetten (toegang tot zorg en wijkteams volwassenen) van het programma Maatschappelijke ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg, product Zorg voor volwassen.