Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

9.569

14.108

12.891

7.001

3.901

3.901

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.173

10.208

8.990

3.100

0

0

Opbrengsten derden

3.395

3.901

3.901

3.901

3.901

3.901

Overige baten

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

31.831

35.613

36.230

29.106

22.376

22.349

Apparaatslasten

10.210

9.897

8.913

8.955

7.637

7.625

Inhuur

1.632

3.010

2.536

2.771

1.472

1.472

Overige apparaatslasten

373

370

317

313

313

313

Personeel

8.205

6.517

6.061

5.870

5.852

5.840

Interne Lasten

832

851

1.952

1.758

1.104

1.089

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.074

2.998

4.147

3.952

3.299

3.284

Overige doorbelastingen

-2.242

-2.147

-2.195

-2.195

-2.195

-2.195

Programmalasten

20.789

24.865

25.364

18.393

13.634

13.634

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.266

11.631

10.184

5.497

5.497

5.497

Overige programmalasten

105

2.505

4.243

3.055

3.059

3.059

Sociale uitkeringen

-10

60

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.428

10.669

10.937

9.842

5.079

5.079

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-22.262

-21.505

-23.339

-22.105

-18.475

-18.448

Onttrekking aan reserves

920

1.490

33

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

35

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

80

33

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

885

859

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

550

0

0

0

0

Vrijval reserves

246

127

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

246

127

0

0

0

0

Resultaat

-21.096

-19.888

-23.306

-22.105

-18.475

-18.448

Toelichting op de tabel
Baten

Het grootste deel van de baten zijn inkomsten ten behoeve van educatie (WEB).  De middelen die hierbij worden toegevoegd (€ 8.990) zijn deels voor Rotterdam en deels ten behoeve van de regio. De overige baten (€ 3.900) bestaan uit de verkoopopbrengsten van de Rotterdam Pas.

Lasten

In het kader van Maatschappelijke participatie en activering worden subsidies en opdrachten verstrekt. Deze worden ingezet ten behoeve van educatie, taal, integratie, jongerenparticipatie en stedelijke bijdrage voor bewonersinitiatieven.

Reserves

Voor het jaar 2017 vindt een onttrekking plaats voor de volgende doeleinden:

  • Aan de Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden wordt € 33 onttrokken voor de realisatie van de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met participatie jeugd.
Toelichting meerjarig verloop

De baten vertonen een daling in 2017 door een lagere rijksbijdrage WEB Taaltrajecten. Daarnaast vertonen de programmalasten een stijging door o.a. maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden waarvan de kosten op declaratiebasis worden verhaald op het COA.