Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Armoedebestrijding

Totaal baten

836

1.475

1.066

1.066

1.066

1.066

Bijdragen rijk en mede-overheden

134

128

108

108

108

108

Financieringsbaten

310

843

320

320

320

320

Opbrengsten derden

391

503

638

638

638

638

Overige baten

1

1

0

0

0

0

Totaal lasten

58.021

65.143

64.592

58.973

59.052

59.070

Apparaatslasten

11.381

11.923

12.067

11.864

11.880

11.860

Inhuur

1.041

983

902

870

870

870

Overige apparaatslasten

518

485

465

463

463

463

Personeel

9.821

10.455

10.701

10.531

10.547

10.528

Interne Lasten

6.926

7.905

8.076

7.558

7.615

7.584

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.583

7.287

7.336

6.819

6.876

6.845

Overige doorbelastingen

343

618

739

739

739

739

Programmalasten

39.715

45.316

44.450

39.550

39.557

39.626

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.049

4.606

5.398

1.817

1.817

1.817

Kapitaallasten

195

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

581

1.154

100

100

100

100

Sociale uitkeringen

31.556

37.308

36.315

34.997

35.004

35.073

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.334

2.248

2.636

2.636

2.636

2.636

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-57.186

-63.668

-63.526

-57.906

-57.986

-58.004

Resultaat

-57.186

-63.668

-63.526

-57.906

-57.986

-58.004

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rentebaten van verstrekte leningen en bijdragen van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.

Lasten

Ten behoeve van armoedebestrijding, worden verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. Daarnaast worden subsidies verstrekt en regelingen zoals AOW/kindtegoed bekostigd. Verder worden middelen uitgegeven ten behoeve van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De apparaatslasten betreffen voornamelijk de Kredietbank Rotterdam. In 2016 worden incidenteel hogere lasten verwacht voor de regeling individuele inkomenstoeslag. Deze worden gecompenseerd door lagere kwijtscheldingslasten als gevolg van een gunstiger betaalgedrag.

Reserves

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarig verloop

De daling in 2018 betreft met name het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering (€ 3,6 mln) bij inkopen en uitbestede werkzaamheden.