Toelichting reserves

Bijstellingen Product Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Citylab

0

0

0

0

0

Reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Reserve Citylab (€ 0)

In 2015 is besloten tot de uitvoering van de projecten ‘Stage alliantie’ en ‘Met ambachten van bijstand naar werk’ in het kader van Citylab. Voor zover betrekking hebbend op 2016 worden de lasten en de onttrekking ter hoogte van € 485 aan de reserve Citylab opgevoerd.

Reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)
Met de realisatie van een trainingsplant in de regio Rotterdam wordt een belangrijke uitbreiding gegeven aan de regionale opleidingsinfrastructuur. De plant biedt een veilige en realistische oefenomgeving voor het trainen van mensen in de procestechniek. Er wordt vanuit programma Werk en Inkomen € 375 geïnvesteerd in 2016 en 2017 om een trainingsplant op te richten. Er wordt hiervoor een onttrekking gedaan aan de reserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

Reserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

In de decembercirculaire 2015 is een bijdrage in het gemeentefonds ontvangen voor de sociale werkvoorziening in de regio Rotterdam voor de jaren 2015 en 2016. Aan de regiogemeenten is in 2015 vanuit programma Werk en Inkomen een bedrag uitbetaald conform afspraken met de gemeenten. Het restant van de bijdrage (€ 459) dient voor uitgaven in 2016.