Toelichting taakmutaties

Bijstellingen Product Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Taakmutaties

Jaarconferentie Techniekpact

-40

0

0

0

0

Decentralisatie Participatiewet

0

-2.497

-2.212

-1.955

-1.628

Totaal

-40

-2.497

-2.212

-1.955

-1.628

Toelichting taakmutaties
Taakmutatie Jaarconferentie Techniekpact (- € 40)

De gemeente Rotterdam ontvangt in 2016 een eenmalige bijdrage van € 40 voor de organisatie van de Jaarconferentie Techniekpact.

Taakmutatie Decentralisatie Participatiewet (van - € 2.497 in 2017 tot - € 1.628 in 2020)

Het gemeentelijk budget voor participatie is door macro ontwikkelingen en het gebruik van actuelere basisgegevens gewijzigd. Ultimo 2015 was het aantal werknemers met een WSW dienstverband hoger dan het aantal waarmee in de decembercirculaire 2015 werd gerekend. Om dit hogere aantal medewerkers te compenseren is er in juni j.l. extra budget beschikbaar gesteld door het ministerie SZW. Voor het jaar 2016 had Rotterdam al op de hogere kosten geanticipeerd. Het extra rijksbudget voor 2016 ter hoogte van € 2,7 mln valt daardoor vrij aan het algemene beeld. Voor 2017 tot en met 2020 wordt het extra beschikbare budget vanuit het rijk toegevoegd aan het product Werk om de hogere personeelslasten WSW op te vangen.