Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Werk

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Overheveling budgetten lage lonen

-2.637

-6.749

-6.351

-6.787

-6.769

Schulddienstverlening KBR

110

110

110

110

110

Personeels- en salarisadministratie WSW

487

487

487

487

487

Bijstellingen prognose 2016

-316

0

0

0

0

Generieke overhead/overige mutaties

297

1.845

-1.792

-2.900

-4.277

Totaal

-2.059

-4.307

-7.546

-9.090

-10.449

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling budgetten lage lonen (van - € 2.637 in 2016 tot - € 6.769 in 2020)

De begeleiding en plaatsing van WSW medewerkers,  mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten in de loonschalen fsk 1-3 binnen de gemeente, worden ondergebracht bij één organisatie onderdeel en één programma, zijnde Werk en Inkomen. Dit heeft een verschuiving van lasten tot gevolg. Het onderdeel WSW valt reeds onder dit programma.

Onderdeel garantiebanen (van - € 1.066 in 2016 tot - € 5.536 in 2020)
De overdracht van financiële dekking voor het onderbrengen van dit onderdeel binnen programma Werk wordt meerjarig verwerkt. Deze mutatie is op concernniveau neutraal aangezien vanuit alle programma’s naar rato bijgedragen wordt door een afroming van de personeelsbudgetten op basis van de huidige verdeling van de loonkosten. De totale begrote kosten voor de doelgroep garantiebanen zijn in 2016 € 1,5 mln, maar omdat er vanuit programma Werk en Inkomen ook € 179 bijgedragen wordt, is het effect op het programma € 1,3 mln.

Onderdeel herplaatsingskandidaten fsk 1-3 (van - € 2.371 in 2016 tot - € 5.233 in 2020)
De groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding worden van programma Van Werk Naar Werk overgeheveld naar programma Werk en Inkomen. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Overhead (van € 800 in 2016 tot  € 4.000 in 2020)
In verband met het verwerken van het aantal beoogde garantiebanen voor de gemeente Rotterdam zal de toerekening van overheadkosten jaarlijks stijgen. Om deze kosten te dekken, wordt er budget overgeheveld van product Werk naar de producten Rotterdamse serviceorganisatie en concernhuisvesting.

Schulddienstverlening KBR (€ 110)

Binnen de Krediet Bank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om het team dat deze dienstverlening uitvoert te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 110 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Personeels- en salarisadministratie WSW (€ 487)

Per 1 januari 2016 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie WSW overgedragen van het programma Werk en Inkomen naar het programma Serviceorganisatie.

Bijstelling salarislasten WSW 2016 (- € 316)

In verband met een hogere ultimo bezettingsstand WSW per december 2015 en een gewijzigde CAO voor de WSW populatie vallen de salarislasten WSW in 2016 hoger uit dan begroot.

Generieke overhead/overige mutaties

In deze mutatie zijn onder andere onderstaande wijzigingen opgenomen.

Generieke overhead
De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Terugplaatsen HPK’ers SSR 2005/2010
De kans op herplaatsbaarheid van de herplaatsingskandidaten onder het oude sociale statuut SSR 2005/2010 vanuit Van Werk Naar Werk is klein. Voor deze groep zijn met de clusters afspraken gemaakt over terugplaatsing bij de clusters. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld vanuit het frictiekostenbudget tot en met 2018. Gedurende deze periode wordt binnen het cluster gezocht naar inpassing binnen de bestaande formatie.

Bureau Rotterdam Interim Management (Brim)
De gemeente Rotterdam werkt met een eigen bureau van interim managers. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente en worden ingezet waar nodig. Met ingang van 2016 worden de kosten van de medewerkers toegerekend aan de producten waarop zij worden ingezet. Dit wordt met deze wijziging verwerkt.