Toelichting technische wijzigingen

Technische wijzigingen

2016

2017

2018

2019

2020

Water en Groen

Generieke overhead

 - 1.808

- 1.531

- 1.606

- 1.558

Lease

200

200

200

200

200

Apparaatslasten

- 679

1.196

1.226

1.405

1.405

Groot onderhoud

- 2.458

- 2.458

- 2.458

- 2.458

Mutaties overige programmalasten

950

- 783

- 783

- 783

- 783

Rioolreiniging

2.333

- 527

- 527

- 527

- 527

Aanpassing omslagrente

113

109

103

99

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling

132

- 41

- 41

- 41

- 41

Lokale lasten

- 299

- 299

- 299

- 299

Herverdeling werkpakket

3.331

3.331

3.331

3.331

Formatie overheveling vanuit Stadsontwikkeling

134

134

134

134

134

Diverse mutaties

- 7

- 120

3

6

37

Totaal

3.063

- 1.062

- 636

- 535

- 460

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van - € 1.808 tot -€ 1.558)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Lease (€ 200)

Structurele wijziging als gevolg van een verschuiving tussen producten Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen.

Apparaatslasten (van - € 679 tot € 1.405)

Om aan te sluiten bij een transparante sturing op GRP4 is de afdeling Water verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen.
Diverse mutaties waarvan het saldo budget neutraal is over de producten heen. Met als restsaldo het knelpunt op de loonkosten € 1,1 mln, waarvan bij het product Wegen en Openbare Verlichting € 545 en Water en Groen € 527.

Toelichting groot onderhoud (- € 2.458)

Groot onderhoud aan de kapitaalgoederen (groen en wegen) zijn herverdeeld over het product Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen.

Mutaties overige programmalasten (van € 950 tot - € 783)

Technische mutatie over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen saldo neutraal is.

Rioolreiniging (van € 2.333 tot - € 527)

Voor 2016 betreft dit een begrotingswijzigingen naar aanleiding van formele overkomst van afdeling Rioolreiniging van Schone Stad naar Openbare Werken. Voor 2017 en verder worden de budgetten in de totale urenmutatie meegenomen.

Aanpassing omslagrente (van € 113 tot € 99)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 113 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling (van € 132 tot - € 41)

Herschikken uren Stadsontwikkeling als gevolg van tussentijds gewijzigd werkpakket. Over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen is deze saldo neutraal.

Lokale lasten (- € 299)

Technische mutatie over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen saldo neutraal is.

Herverdeling werkpakket (€ 3.331)

Herverdeling van het werkpakket over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen heen.

Formatie overheveling vanuit Stadsontwikkeling (€ 134)

Medewerker van Stadsontwikkeling is overgekomen naar Water en Groen.

Diverse mutaties (van - € 7 tot € 37)

Herschikking van diverse posten binnen het product Water en Groen.