Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product Riolen en Gemalen

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

1.587

1.502

1.504

1.504

Verplaatsen afdeling Water

-95

1.045

1.036

1.036

1.036

Aanpassing omslagrente

0

515

611

710

815

Herverdeling werkpakket

0

-3.745

-3.745

-3.745

-3.745

Diverse mutaties

6

13

13

13

13

Totaal

-89

-585

-583

-482

-377

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 1.587 tot € 1.504)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Verplaatsen afdeling Water (van - € 95 tot  € 1.036)

Om aan te sluiten bij een transparante sturing op GRP4 is de afdeling Water verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen.

Aanpassing omslagrente (van € 515 tot € 815)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 515 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Herverdeling werkpakket (- € 3.745)

Herschikken uren als gevolg van tussentijds gewijzigd werkpakket. Over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen is deze saldo neutraal.

Diverse mutaties (van € 6 tot € 13)

Betreft diverse kleine mutaties.