Toelichting technische mutaties

Technische wijzigingen

2016

2017

2018

2019

2020

Wegen en Openbare verlichting

Generieke overhead

3.976

4.115

4.027

4.084

Lease

-200

-200

-200

-200

-200

Rotterdam in Ontwikkeling krimpopgave

41

- 143

- 143

- 143

- 143

Groot onderhoud

2.458

2.458

2.458

2.458

Aanpassing omslagrente

- 455

485

526

499

533

Lokale lasten

-6

293

293

293

293

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling

- 132

34

34

34

34

Mutaties overige programmalasten

- 980

754

754

754

754

Apparaatslasten

- 91

- 461

- 429

- 290

- 290

Citylab 010

- 400

- 400

- 400

- 400

- 400

Herverdeling werkpakket

413

413

413

413

Lage lonen

117

218

319

178

278

Diverse mutaties

83

191

69

65

35

Totaal

- 2. 023

7.617

7.809

7.687

7.849

Toelichting technische wijzigingen
Generieke overhead (van € 3.976 tot € 4.084)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Lease (- € 200)

Structurele wijziging als gevolg van een verschuiving tussen producten Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen.

Rotterdam in Ontwikkeling krimpopgave (van € 41 tot - € 143)

Verwerking van de krimp opgave in het kader van Rotterdam In Ontwikkeling (RIO).

Groot onderhoud (€ 2.458)

Groot onderhoud aan de kapitaalgoederen zijn herverdeeld over het product Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen.

Aanpassing omslagrente (van - € 455 tot € 533)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 867 aan rentelasten/rentebaten verwerkt. De verwerking van de kapitaallasten Rijnhavenbrug op dit onderdeel beïnvloedt het effect van de lagere omslagrente. Verwerking van de kapitaallasten Rijnhavenbrug in de begroting is binnen het product neutraal.

Lokale lasten (van - € 6 tot € 293)

Technische mutatie die over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen saldo neutraal is.

Gewijzigd inzet Stadsontwikkeling (van - € 132 tot € 34)

Herschikken uren Stadsontwikkeling als gevolg van tussentijds gewijzigd werkpakket. Over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen is deze saldo neutraal.

Mutaties overige programmalasten ( van - € 980 tot € 754)

Technische mutatie die over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen saldo neutraal is.

Apparaatslasten (van - € 91 tot - € 290)

Technische mutaties waarvan het saldo budget neutraal is over de producten heen.

Citylab 010 (- € 400)

Herverdeling van middelen in het kader van activiteiten met betrekking tot Citylab. Op het concernniveau loopt dit neutraal.

Herverdeling werkpakket (€ 413)

Herverdeling van het werkpakket over de producten Riolen en Gemalen, Wegen en Openbare verlichting en Water en Groen heen.

Lage lonen (van € 117 tot € 278)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Beheer van de Stad wordt € 117 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Diverse mutaties (van € 83 tot € 35)

Betreft diverse kleine mutaties zoals verrekening post actieven, inzet schuldhulpverlening, toerekening inzet BRIM en lease mutaties.