Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Hogere personele lasten

-1.108

0

0

0

0

Lagere overige lasten

1.374

0

0

0

0

Bestedingsanalyse inkoop

-530

0

0

0

0

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

-508

0

0

0

0

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing

-430

0

0

0

0

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

121

121

121

Totaal

-1.202

0

121

121

121

Toelichting ramingsbijstellingen
Hogere personele lasten (- € 1.108)

Op basis van de realisatie tot en met juli en voortschrijdend inzicht is een prognose opgesteld van de verwachte realisatie bij product Reiniging. Er is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door:
1) een hogere CAO-verhoging dan eerder begroot (3% in plaats van 0,5%) (- € 813)
2) niet begrote kosten voor inzet opruimen vuurwerk rond Oud en Nieuw (- € 295)

Lagere overige lasten (€ 1.374)

Voor dekking van de hogere personele lasten is op een aantal posten binnen de begroting van Reiniging een taakstelling ingeboekt respectievelijk sprake van vrijval van niet volledig benut budget. Het betreft calamiteitenbudget havenbekkens (€ 200), opleidingskosten (€ 393), ondersteuning primair proces (€372) en diverse overige budgetten (€ 409).

Bestedingsanalyse inkoop (- € 530)

In 2015 is opdracht gegeven om vanaf 2018 € 21 miljoen te besparen op inkoop. Voor 2016 is de inkoopbesparing van € 10 miljoen meerjarig in de begroting verwerkt. Voor 2017 loopt de besparingsopdracht op met € 10 mln naar € 20 miljoen cumulatief (en € 21 miljoen voor 2018 e.v.). Begin 2016 is een pakket van maatregelen vastgesteld en in de begroting verwerkt van € 18,7 miljoen. Nu wordt daar € 1,7 miljoen aan toegevoegd op diverse programma’s en producten. Een toelichting op de inkoopbesparing is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding ( - € 508)

In de begroting is een baat voor opbrengsten derden in het kader van gladheidsbestrijding opgenomen. Vanwege het weersafhankelijke karakter is deze baat uit hoofde van het voorzichtigheidsbeginsel uit de begroting gehaald. Eventuele baten zullen in 2016 als incidenteel worden verantwoord.
Daarnaast hebben wettelijke eisen ertoe geleid dat de voertuigenkosten hoger zijn dan voorheen.
Het voorgaande leidt tot een tekort van € -508 op gladheidsbestrijding.

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing (- € 430)

Als gevolg van gewijzigde wetgeving (andere bestrijdingsmethodiek) voor de bestrijding van plaagdieren, is de bestrijding van ratten (gemeentelijke taak) arbeidsintensiever dan voorheen. Er moeten extra kosten worden gemaakt voor preventieve communicatiecampagnes en materiaalkosten. Daarnaast is de inzet op de duiventillen niet gedekt. Voorgaande leidt tot een tekort op de wettelijke taken van € 430.

Rotterdam in ontwikkeling (€ 121)

Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Reiniging gaat het om een besparing van € 121 op de organisatiekosten in 2018 en verder.