Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Water en Groen

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Knelpunt bommenregeling

-382

0

0

0

0

Knelpunt loonkosten

-527

0

0

0

0

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

-500

0

0

0

0

Totaal

-1.409

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Knelpunt bommenregeling (- € 382)

In 2015 is de voorziening bommenregeling komen te vervallen. Er is toen afgesproken dat jaarlijks het niet declarabele deel van de kosten (30%) ten laste komt van het weerstandsvermogen.

Bijstelling loonkosten (- € 527)

Betreft een bijstelling van de loonkosten bij het product Water en Groen door de stijging van de cao met 3%.

Afname baten rioolreiniging (- € 500)

Rioolreiniging is de inzet op haar externe klanten aan het afbouwen om zich volledig te kunnen richten op haar primaire taak, het schoon houden van het Rotterdamse rioolstelsel (riolen, kolken, duikers e.d.).
Hierdoor ontstaat éénmalig knelpunt in 2016. Vanaf 2017 zal het terugbrengen van de lasten de lagere baten compenseren.