Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Afvalinzameling

Totaal baten

146.799

147.001

140.529

139.009

138.713

138.709

Bijdragen rijk en mede-overheden

122

4

0

0

0

0

Opbrengsten derden

149.859

148.997

142.529

141.009

140.713

140.709

Overige baten

-3.183

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal lasten

112.213

120.173

113.391

114.075

111.645

111.539

Apparaatslasten

31.063

31.180

31.521

31.475

31.383

31.383

Inhuur

3.549

3.602

3.509

3.507

3.498

3.498

Overige apparaatslasten

1.225

1.386

1.497

1.499

1.508

1.508

Personeel

26.288

26.192

26.515

26.468

26.376

26.376

Interne Lasten

-2.665

-116

-6.324

-6.886

-6.798

-6.837

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

12.511

14.588

9.179

8.617

8.705

8.666

Overige doorbelastingen

-15.176

-14.704

-15.503

-15.503

-15.503

-15.503

Programmalasten

83.816

89.109

88.193

89.486

87.060

86.992

Financieringslasten

20

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

40.714

45.042

46.204

46.188

46.094

46.584

Kapitaallasten

32.507

32.437

31.901

32.116

31.628

31.190

Overige programmalasten

10.571

11.630

10.362

11.457

9.613

9.493

Salarislasten WSW en WIW

0

0

-275

-275

-275

-275

Subsidies en inkomensoverdrachten

3

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

34.585

26.827

27.139

24.935

27.068

27.171

Onttrekking aan reserves

0

340

340

340

340

340

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

0

340

340

340

340

340

Resultaat

34.585

27.167

27.479

25.275

27.408

27.511

Toelichting op de tabel
Baten

De baten betreffen de inkomsten die worden verkregen door het heffen van afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht. Daarnaast zijn er baten die voortvloeien uit de inzameling van bedrijfsafval, de verkopen in de Piekfijnwinkels en de afname van leasevoertuigen door externen.

Lasten

De lasten van dit product betreffen de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Binnen dit product worden ook de kosten van het onderdeel Lease verantwoord.

Reserves

Door gewijzigde regelgeving mogen de verwachte onderhouds- en reparatiekosten voor het eigen wagenpark van het concern Rotterdam niet meer worden gedekt vanuit het zogeheten ROB-fonds bij Roteb Lease. Om de kosten te dekken is een aparte bestemmingsreserve gevormd waaraan gedurende de resterende looptijd van de leasecontracten jaarlijks € 340 wordt onttrokken. Per saldo is sprake van een neutraal effect op de begroting.

Toelichting meerjarig verloop

De opbrengsten dalen vanaf 2017 als gevolg van lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (ASH) met € 3,0 mln. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het ASH-tarief als gevolg van lagere (toegerekende) kosten en een stijging in het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen. De lasten dalen vanaf 2017 voornamelijk door een veranderde verdeelsystematiek van de concernoverhead.