Toelichting technische mutaties

Bijstellingen Product

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Overheveling naar product Van Werk naar Werk

20

20

20

20

20

Generieke overhead

0

4.792

5.005

4.951

4.992

Aanpassing omslagrente

0

14

11

9

6

Bijstelling apparaatslasten

1.502

1.563

1.400

1.437

1.439

Bestedingsanalyse inkoop

532

0

0

0

0

Schulddienstverlening ambtenaren

13

13

13

13

13

Rioolreiniging

-3.211

-3.218

-3.218

-3.218

-3.218

Containers (rand-)gemeenten

0

0

0

0

0

CityLab010

0

100

100

100

100

Lage lonen

59

109

160

89

139

Overig

8

8

8

8

8

Totaal

-1.077

3.401

3.499

3.409

3.499

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling naar product Van Werk naar Werk (€ 20)

Dit betreft de overheveling van budget naar het product Van Werk naar Werk voor medewerkers die recht hebben op wachtgeld.

Generieke overhead (van € 4.792 tot € 4.992)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel  Uitgangspunten begroting.

Aanpassing omslagrente (van € 14 tot € 6)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 14 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Bijstelling apparaatslasten (van € 1.502 tot € 1.439)

Dit betreft meerjarig een bijstelling van de apparaatslasten als gevolg van wijzigingen in de formatie, aanpassingen in functieschalen en bijstelling van het inhuurbudget.

Bestedingsanalyse inkoop (€ 532)

In 2016 is eenmalig de inkooptaakstelling overgeheveld van het product Afvalinzameling naar het product Reiniging.

Schulddienstverlening ambtenaren (€ 13)

Binnen de Krediet Bank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om deze dienstverlening te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 13 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Rioolreiniging (van - € 3.211 tot - € 3.218)

Vanaf 2016 is de activiteit rioolreiniging met de daarbij behorende middelen structureel ondergebracht bij het product Water en groen.

Containers (rand-)gemeenten (baten € 3.000, lasten € 3.000)

Met een aantal (rand-)gemeenten zijn afspraken gemaakt over de levering van containers. Per saldo is deze activiteit saldo-neutraal.

CityLab010 (€ 100)

Voor de activiteiten van het programma CityLab010 wordt meerjarig vanaf 2017 € 100 overgeheveld naar het programma Beheer van de Stad, product Wegen en openbare verlichting.

Garantiebanen en lage lonen (van € 59 tot € 139)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Beheer van de Stad wordt € 59 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Overig (€ 8)

Dit betreft diverse kleinere mutaties.