Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Reiniging

Totaal baten

5.684

4.929

1.877

1.877

2.666

2.666

Bijdragen rijk en mede-overheden

793

741

0

0

0

0

Opbrengsten derden

4.894

3.943

1.622

1.622

2.411

2.411

Overige baten

-2

245

255

255

255

255

Totaal lasten

70.750

67.711

59.177

58.128

56.590

56.510

Apparaatslasten

37.705

38.017

38.199

38.124

38.086

38.086

Inhuur

580

1.597

1.008

1.004

984

984

Overige apparaatslasten

1.483

1.538

2.058

2.063

2.082

2.082

Personeel

35.641

34.881

35.132

35.058

35.020

35.020

Interne Lasten

21.179

16.218

12.006

11.388

11.490

11.449

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

15.199

14.980

9.832

9.214

9.315

9.274

Overige doorbelastingen

5.981

1.238

2.175

2.175

2.175

2.175

Programmalasten

11.866

13.476

8.972

8.615

7.014

6.975

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.086

7.594

8.669

8.623

8.711

8.711

Kapitaallasten

579

830

774

670

515

501

Overige programmalasten

3.897

4.741

-415

-622

-2.156

-2.181

Salarislasten WSW en WIW

0

0

-56

-56

-56

-56

Subsidies en inkomensoverdrachten

305

311

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-65.066

-62.782

-57.301

-56.251

-53.924

-53.844

Resultaat

-65.066

-62.782

-57.301

-56.251

-53.924

-53.844

Toelichting op de tabel
Baten

Dit betreft opbrengsten die verband houden met plaagdierbeheersing, diepreiniging (zoals het verwijderen van graffiti) en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Lasten

Het gaat om de lasten van reiniging van de openbare ruimte, diepreiniging, plaagdierbeheersing, gladheidsbestrijding en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

De dalende opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van baten voor de aankoop van containers voor en door (rand-) gemeenten (€ 3,0 mln). Hier staan lasten voor eenzelfde bedrag tegenover, waardoor sprake is van een saldo-neutrale activiteit.
Tevens dalen de opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 door het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van de vergoeding die wordt ontvangen van Nedvang voor activiteiten in het kader van het terugdringen van zwerfvuil (€ 735).

Als gevolg van overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging zijn de opbrengsten derden voor rioolreiniging overgeheveld naar het product Water en groen (€ 1 mln). Verder is op basis van het beeld over de voorgaande jaren een verlaging van de baten voor plaagdierbeheersing doorgevoerd (€ 400).
De lasten dalen als gevolg van bovengenoemde overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging. Daarnaast dalen de lasten vanaf 2017 voornamelijk door een lagere doorbelasting van generieke concernoverheadkosten.