Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Riolen en gemalen

Totaal baten

77.175

64.048

66.378

68.279

70.171

72.114

Belastingen

61.732

63.302

65.626

67.528

69.420

71.362

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

620

746

751

751

751

751

Overige baten

14.823

0

0

0

0

0

Totaal lasten

65.035

56.052

58.255

60.074

61.881

63.720

Apparaatslasten

3.254

95

117

116

116

116

Inhuur

22

9

9

9

8

8

Overige apparaatslasten

157

26

39

40

41

41

Personeel

3.076

59

68

67

67

67

Interne Lasten

10.680

15.327

15.194

15.194

15.194

15.194

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.649

1.672

0

0

0

0

Overige doorbelastingen

9.031

13.655

15.194

15.194

15.194

15.194

Programmalasten

51.101

40.630

42.944

44.765

46.571

48.410

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

266

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

5.625

6.446

6.641

7.533

8.513

9.607

Overige programmalasten

45.210

34.184

36.303

37.232

38.058

38.803

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

12.140

7.996

8.123

8.205

8.290

8.394

Resultaat

12.140

7.996

8.123

8.205

8.290

8.394

Toelichting op de tabel
Baten

De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen. De tarieven voor rioolheffing zullen in de periode 2016 - 2019 jaarlijks met € 5 stijgen (exclusief correctie voor de consumentenprijsindex).

Lasten

De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

In 2015 is de voorziening vervanging riolen vrij gevallen in de overige baten.
Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln. De afdeling water is financieel verplaatst naar het product Water en Groen om een transparante sturing op GRP4 te bereiken. Hierdoor dalen apparaatslasten en concernbrede bedrijfsvoeringskosten, maar stijgen de overige doorbelastingen.