Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

13.944

7.127

5.881

3.974

3.971

3.974

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.882

4.146

4.174

2.183

2.183

2.183

Financieringsbaten

108

0

0

0

0

0

Opbrengsten derden

8.086

2.981

1.708

1.791

1.788

1.791

Overige baten

-1.133

0

0

0

0

0

Totaal lasten

129.297

116.951

111.467

111.268

109.091

109.794

Apparaatslasten

24.682

25.978

26.186

26.076

25.938

25.938

Inhuur

384

211

211

209

200

200

Overige apparaatslasten

1.148

1.361

1.486

1.385

1.393

1.393

Personeel

23.150

24.406

24.489

24.482

24.344

24.344

Interne Lasten

30.002

26.061

18.177

17.312

17.416

17.359

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.754

17.962

13.295

12.430

12.534

12.477

Overige doorbelastingen

13.248

8.099

4.882

4.882

4.882

4.882

Programmalasten

74.613

64.912

67.103

67.880

65.738

66.498

Financieringslasten

3

0

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.539

208

208

208

208

208

Kapitaallasten

13.427

14.016

13.230

13.788

13.549

13.824

Overige programmalasten

55.994

50.687

53.666

53.884

51.981

52.466

Subsidies en inkomensoverdrachten

650

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-115.353

-109.824

-105.585

-107.295

-105.121

-105.820

Onttrekking aan reserves

17.000

5.029

5.150

3.407

3.425

3.903

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

10.445

718

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

3.682

3.684

4.775

3.032

3.050

3.528

Bestemmingsreserve ISV-3

1.640

627

375

375

375

375

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

1.232

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.800

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.800

0

0

0

0

0

Resultaat

-96.554

-104.795

-100.436

-103.887

-101.696

-101.917

Toelichting op de tabel

 

Baten

De baten hebben in 2016 voornamelijk betrekking op de afkoopsom van het Havenbedrijf en de opbrengsten leges leidingen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op de kosten van onderhoud en beheer van Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, Basisinformatie en Beeldende kunst en Gebouwen.

Reserves

Betreft de bijdragen vanuit het IFR/ISV-3 aan het projectmatig onderhoud van wegen.

Toelichting meerjarig verloop

Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat afkoopsom havenbedrijf gefaseerd naar beneden wordt bijgesteld. In 2016 is de bijdrage met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en vanaf 2018 nog eens met € 2 mln. Daarnaast is vanaf 2016 door nieuwe wetgeving bepaald dat de topografie als OpenData om niet moet worden geleverd. Ten opzichte van 2015 vervallen deze inkomsten vanaf 2016. De hogere lasten in 2016 ten opzichte van 2015 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de renovatie van de Maastunnel (structureel budget van € 8 mln besluitvorming begroting 2015) en voor het projectmatig en periodiek onderhoud  van wegen is structureel 4,7 mln toegekend.