Baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Water en Groen

Totaal baten

16.455

10.510

12.730

12.730

12.730

12.730

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.858

-113

2.367

2.367

2.367

2.367

Opbrengsten derden

10.845

10.623

10.363

10.363

10.363

10.363

Overige baten

2.751

0

0

0

0

0

Totaal lasten

68.832

64.758

64.649

62.131

62.039

61.978

Apparaatslasten

24.707

30.476

30.532

30.407

30.228

30.228

Inhuur

57

190

188

186

176

176

Overige apparaatslasten

1.340

1.572

1.711

1.597

1.607

1.607

Personeel

23.310

28.714

28.633

28.624

28.445

28.445

Interne Lasten

2.265

-3.090

-4.537

-5.249

-5.148

-5.196

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.638

10.009

11.382

10.670

10.771

10.723

Overige doorbelastingen

-7.373

-13.099

-15.919

-15.919

-15.919

-15.919

Programmalasten

41.860

37.372

38.654

36.973

36.960

36.947

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-840

0

0

0

0

0

Kapitaallasten

2.527

1.982

1.978

1.923

1.882

1.869

Overige programmalasten

40.173

34.047

36.584

34.958

34.986

34.986

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

1.342

91

91

91

91

Totaal saldo van baten en lasten voor vennootschapsbelasting

-52.378

-54.248

-51.919

-49.400

-49.309

-49.248

Onttrekking aan reserves

3.946

4.014

2.140

489

487

486

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

2.671

3.546

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

0

1.300

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

837

68

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

490

489

487

486

Bestemmingsreserve ISV-3

439

400

350

0

0

0

Resultaat

-48.432

-50.233

-49.778

-48.912

-48.822

-48.762

Toelichting op de tabel
Baten

De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en leges leidingen.

Lasten

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken).

Reserves

In 2016 vindt een onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden, waarvoor in 2016 en 2017 de laatste projecten, overgedragen vanuit deelgemeente, worden uitgevoerd.
In 2017 wordt € 1,3 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken.

Toelichting meerjarig verloop

De afdeling water is financieel verplaatst van het product Riolen en Gemalen naar het product Water en Groen om een transparante sturing op GRP4 te bereiken. Hierdoor stijgen de apparaatslasten en concernbrede bedrijfsvoeringskosten, en worden de overige doorbelastingen hoger.

De baten en lasten nemen van 2015 naar 2016 af doordat mogelijke activiteiten met betrekking tot het ruimen van explosieven niet vooraf geraamd kunnen worden. Als gedurende het jaar ruimingen zich voordoen worden deze in de bestuursrapportage gemeld. De gemaakte kosten worden voor 70% door het Rijk vergoed, waarmee 30% vanuit de algemene middelen gedekt zal worden.