Toelichting ramingsbijstellingen

Bijstellingen Product Afvalinzameling

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

1.000

0

0

0

0

Lagere directe kosten afvalinzameling

0

1.255

1.255

1.255

1.255

Hogere lease-opbrengsten

500

0

0

0

0

Lagere lasten 2016

1.454

0

0

0

0

Mutatie opbrengsten afvalstoffenheffing vanaf 2017

0

-2.977

-3.269

-3.269

-3.269

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

100

100

100

Totaal

2.954

-1.723

-1.914

-1.914

-1.914

Toelichting ramingsbijstellingen
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016 (€ 1,0 mln)

De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (ASH) en Bedrijfsreinigingsrecht (BRR) zijn in 2016 € 1,0 mln hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.

Lagere directe kosten afvalinzameling  (€ 1.255)

Vanaf 2017 dalen de directe kosten, vooral als gevolg van lagere verwerkingslasten door betere afvalscheiding en hogere opbrengsten van de gescheiden fracties. Het verwerkingscontract met AVR wordt jaarlijks geïndexeerd met gemiddeld 2%. Deze indexatie leidt tot hogere kosten van circa € 500 voor 2017. Ondanks deze indexatie vallen de verwerkingskosten per saldo € 1,3 mln lager uit.

Hogere lease-opbrengsten (€ 500)

Voor het onderdeel Lease worden in 2016 incidenteel hogere opbrengsten verwacht doordat meer leasecontracten zijn afgesloten en hogere opbrengsten uit de verkoop van ingeleverde voertuigen.
De lagere brandstofopbrengsten (- € 1,5 mln) als gevolg van de lagere brandstofprijzen worden volledig gecompenseerd door lagere brandstofkosten (€-1,5 mln).
De hogere vennootschapsbelasting van € 125 als gevolg van deze verwachte hogere opbrengst staat verantwoord onder het product Beheer Algemene Middelen.

Lagere lasten 2016 (€ 1.454)

Er is in 2016 sprake van verwachte lagere lasten voor het product Afvalinzameling van € 1,5 mln. Zo is sprake van hogere personele lasten (- € 339) door een hogere CAO-verhoging dan eerder begroot (3% in plaats van 0,5%; - € 253) en hogere kosten inhuur voor de werkplaatsen van Lease (- € 86).
Voor dekking van de hogere personele lasten is op een aantal posten binnen de begroting van het product Afvalinzameling een taakstelling ingeboekt en is vrijval benut van een aantal niet volledig ingezette budgetten; het betreft onder meer overig uitbesteed werk (€ 300) en diverse overige budgetten (€ 426). Verder zijn in 2016 de verwerkingslasten naar verwachting € 1,0 mln lager, vooral als gevolg van meevallers die betrekking hebben op voorgaande boekjaren.
Tot slot is sprake van diverse kleinere mutaties (€ 67).

Mutatie opbrengsten afvalstoffenheffing vanaf 2017 (van - € 2.977 tot - € 3.269)

De opbrengsten uit de ASH zijn voor de jaren 2017 en verder naar beneden bijgesteld met - € 3,0 mln tot - € 3,3 mln.
De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door een verlaging van het ASH-tarief.
Het lagere tarief is vooral het gevolg van lagere directe kosten van de afvalinzameling, lagere toegerekende kwijtscheldingslasten en een stijging in het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.

Het ASH-tarief voor 2017 bedraagt voor een 1-persoonshuishouden € 293,20 en voor een meerpersoonshuishouden € 332,90.
Ten opzichte van het ASH-tarief 2016 betekent dit een daling van achtentwintig euro voor een 1-persoonshuishouden. Voor een meerpersoonshuishouden is de daling veertien euro. De voorgestelde tarieven leiden tot een kostendekkendheid van 86,3%.

Rotterdam in ontwikkeling (€ 100)

Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Afvalinzameling gaat het om een besparing van € 100 op de organisatiekosten in 2018 en verder.