Toelichting reserves

Bijstellingen Product Afvalinzameling

2016

2017

2018

2019

2020

Mutaties Reserves 

Bestemmingsreserve Lease

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Lease

De verwachte reparatie- en onderhoudskosten voor lopende leasecontracten werden tot 2015 gedekt vanuit het zogeheten ROB-fonds binnen Roteb Lease. Als gevolg van gewijzigde regelgeving is deze werkwijze niet meer toegestaan voor het eigen wagenpark van het concern Rotterdam. Daarom is voor de verwachte reparatie- en onderhoudskosten van het eigen wagenpark een bestemmingsreserve gevormd.
Voor dekking van de hogere kosten gedurende de resterende looptijd van deze contracten (2016 tot 2021) wordt jaarlijks € 340 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Per saldo is daarmee sprake van een neutraal effect op de begroting.