Toelichting technische mutaties

 

Bijstellingen Product Afvalinzameling

2016

2017

2018

2019

2020

Technische wijzigingen

Overheveling naar product Van Werk naar Werk

20

20

20

20

20

Generieke overhead

0

5.090

5.282

5.224

5.263

Aanpassing omslagrente

0

542

549

553

558

Bijstelling apparaatslasten

1

55

-20

73

72

Bijdrage Parkeren aan het Fietspunt

532

532

532

532

532

Bestedingsanalyse inkoop

-532

0

0

0

0

Budgetoverheveling taakstelling

-1.495

-141

-345

0

0

Schulddienstverlening ambtenaren

13

13

13

13

13

Citylab010

200

100

100

100

100

Lage lonen

59

109

160

89

139

Overig

-2

-2

-1

-2

-1

Totaal

-1.204

6.318

6.290

6.602

6.696

Toelichting technische wijzigingen
Overheveling naar product Van Werk naar Werk (€ 20)

Dit betreft de overheveling van budget naar het product Van Werk naar Werk voor medewerkers die recht hebben op wachtgeld.

Generieke overhead (van € 5.090 tot € 5.263)

De berekening en totstandkoming van de generieke overhead staat toegelicht in het onderdeel Uitgangspunten begroting.

Aanpassing omslagrente (van € 542 tot € 558)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3,5% naar 3%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 542 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Bijstelling apparaatslasten (van € 1 tot € 72)

Dit betreft meerjarig een bijstelling van de apparaatslasten als gevolg van wijzigingen in de formatie.

Bijdrage Parkeren aan Fietspunt (€ 532)

Voor het dekken van activiteiten die door het Fietspunt worden uitgevoerd worden met ingang van 2016 vanuit het product Parkeren structureel middelen beschikbaar gesteld.

Bestedingsanalyse inkoop (- € 532)

In 2016 is eenmalig de inkooptaakstelling overgeheveld van het product Afvalinzameling naar het product Reiniging.

Overheveling programma Openbare Orde en Veiligheid (van - € 1.495 tot € 0)

Ten tijde van de clustervorming en de wijziging van de manier waarop overhead (zoals concernhuisvesting) wordt toegerekend aan de begrotingsproducten is een foutieve reeks opgenomen in de begroting. Deze actie wordt nu hersteld in de vorm van een technische mutatie van het product Handhaven wet- en regelgeving naar het product Afvalinzameling. Deze mutatie is op concernniveau neutraal

Schulddienstverlening ambtenaren (€ 13)

Binnen de Krediet Bank Rotterdam vindt, op basis van een collegebesluit, dienstverlening aan ambtenaren van het concern Rotterdam plaats. Om deze dienstverlening te bekostigen, wordt een budgetoverheveling van € 13 voorgesteld ten gunste van het product Armoede.

Citylab010 (van € 200 tot € 100)

Voor de activiteiten van het programma CityLab010 wordt in 2016 € 200 en vanaf 2017 € 100 overgeheveld naar het product Wegen en Openbare verlichting.

Lage lonen (van € 59 tot € 139)

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt.
Vanuit programma Beheer van de Stad wordt € 59 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Overig (van - € 2 tot - € 1)

Dit betreft diverse kleinere mutaties.